ελγο-δημητρα

Θέση εργασίας σε αγρόκτημα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ – Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων, ενδιαφέρεται να συνάψει μία ανάθεση έργου  με έναν (1) ελεύθερο επαγγελματία γεωπόνο με πτυχίο κατεύθυνσης φυτών μεγάλης καλλιέργειας, με γνώσεις χειρισμού Η/Υ και άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και με εμπειρία στη σποροπαραγωγική διαδικασία καπνού και στην εγκατάσταση πειραματικών αγρών.

Η ανάθεση έργου θα είναι χρονικής διάρκειας εννέα (9) μηνών και το αντικείμενο του εξωτερικού συνεργάτη ορίζεται ως εξής:
1. Συμμετοχή στην καλλιέργεια και λήψη παρατηρήσεων πειραματικών αγρών
2. Εγκατάσταση σπορείων και φυτειών καπνού
3. Συγκομιδή σπόρων, καθαρισμός, τυποποίηση και συντήρηση των αποθεμάτων καπνόσπορου
4. Συσκευασία και υποσυσκευασία καπνόσπορου για διάθεση πιστοποιημένου καπνόσπορου σε ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμούς και καπνοπαραγωγούς
5. Λειτουργία βλαστητηρίων, μηχανημάτων καθαρισμού και συσκευασίας
6. Τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων των εργασιών

Το εργολαβικό αντάλλαγμα για τη θέση του εξωτερικού συνεργάτη είναι συνολικού κόστους 16.937,10€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων.

Ο τόπος εργασίας του έργου θα είναι το αγρόκτημα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών μέχρι και τις 17-02-2015 και ώρα 14:00.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2310 471 110, εσωτ. 0 106 & 0 107.