εργασια

2 θέσεις εργασίας στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: “Διατήρηση γενετικού υλικού καπνού και διάθεση βασικού σπόρου των ποικιλιών καπνού που καλλιεργούνται στην Ελλάδα”.

1η Σύμβαση

Η έδρα του έργου της 1ης σύμβασης θα είναι στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στον Παράδεισο Αμαρουσίου στην Αθήνα.

Τα αντικείμενα του έργου της σύμβασης είναι:

  • Η υποστήριξη της διαχείρισης του προγράμματος.
  • Η επεξεργασία αποτελεσμάτων και η συγγραφή των σχετικών εκθέσεων παρακολούθησης του προγράμματος.

Απαιτούμενα προσόντα

Πτυχιούχος Γεωτεχνικών επιστημών – (ΠΕ) ΓΕΩΠΟΝΟΣ και τριετή εμπειρία στη διαχείριση και παρακολούθηση ερευνητικών προγραμμάτων. Επίσης ο ανάδοχος απαιτείται να έχει καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και γνώση χειρισμού Η/Υ.

Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια έως τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της. Το ποσό της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο ορίζεται στο ποσό των 7.650,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων, θα καταβληθεί δε, με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου, και θα πρέπει να υποβάλλεται ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

2η Σύμβαση

Η έδρα του έργου της 2ης σύμβασης θα είναι στο αγρόκτημα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Τα αντικείμενα του έργου της σύμβασης είναι:

  • Η καλλιέργεια και παρακολούθηση πειραματικών αγρών καπνού.
  • Η συγκομιδή, ο καθαρισμός, η τυποποίηση, η συσκευασία και η διάθεση σπόρων.

Απαιτούμενα προσόντα

Απόφοιτος ΤΕΙ Τεχνολόγος Γεωπονίας του τμήματος Φυτικής Παραγωγής και τριετή εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα και στην εγκατάσταση και παρακολούθηση πειραματικών αγρών. Επίσης ο ανάδοχος απαιτείται να έχει καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια έως πέντε (5) μηνών από την υπογραφή της. Το ποσό της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο ορίζεται στο ποσό των 15.498,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων, θα καταβληθεί δε, με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου, και θα πρέπει να υποβάλλεται ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

Υποβολή πρότασης

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση για τη σύναψη της 1ης και 2ης σύμβασης μίσθωσης έργου, μέχρι και την 27η Ιουλίου 2015 και ώρα 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310 471 110, εσωτ.: 0 107 στο Δρ. Απόστολο Καλύβα και εσωτ.: 0 106 στη Δρ. Ελένη Τσαλίκη, Επιστημονικά υπεύθυνοι του προγράμματος.