εργασια

Θέσεις εργασίας στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη εννέα συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος/έργου «Διερεύνηση και Αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών γάλακτος στις περιοχές αρμοδιότητας του ΕΕΠΓ Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου».

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, με αντικείμενο:

1. Μία θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή με έδρα την Αθήνα (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)

Η συγκεκριμένη θέση αφορά την συνδρομή στην υλοποίηση του προαναφερόμενου έργου και στον πειραματικό σχεδιασμό και τη διενέργεια επιλεγμένων αναλύσεων τόσο στη προνομιούχα πρώτη ύλη (γάλα) όσο και τελικά εμπορικά προϊόντα γάλακτος. Πιο συγκεκριμμένα, η θέση αφορά το σχεδιασμό, την παραμετροποίηση του πειράματος, την επίβλεψη των εργασιών και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, καθώς και κυρίως τη μελέτη του γάλακτος και των προϊόντων του ως προς τα μικροβιολογικά, φυσικοχημικά, διατροφικά, οργανοληπτικά και εμπορικά τους χαρακτηριστικά ώστε να καταδειχθεί η διασύνδεση της ποιοτικής πρώτης ύλης με την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Για το σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθεί επεξεργασία προϊόντων με τη χρήση νέων τεχνολογιών συντήρησης (χρήση Υπερυψηλής πίεσης), μικροβιολογικές αναλύσεις των προϊόντων για αλλοιογόνους και παθογόνους μικροοργανισμούς, χημικές αναλύσεις αυτών με τη χρήση αναλυτικών τεχνικών (GC-MS, FT-IR, RAMAN κλπ.), οργανοληπτική αξιολόγηση προϊόντων, μοριακές τεχνικές ταυτοποίησης μικροοργανισμών, καθώς και ανάλυση και επεξεργασία του μεγάλου όγκου των ανωτέρω αναλύσεων με χρήση μαθηματικών μοντέλων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • να κατέχει πτυχίο Γεωπόνου-Επιστήμων Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου ή Βιοτεχνολογίας ή Βιολόγου ή Χημικού ή άλλου συναφούς αντικειμένου Ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχο τίτλο από ΑΕΙ της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα.
 • να κατέχει διδακτορικό τίτλο σπουδών στον τομέα της Γεωπονικής επιστήμης-Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου ελληνικού ΑΕΙ ή άλλου συναφούς αντικειμένου Ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχο τίτλο από ΑΕΙ της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα.
 • να έχει εμπειρία στον πειραματικό σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στη διαχείριση ερευνητικών έργων. Κατά προτίμηση σε έργα συναφή με το αντικείμενο της μικροβιολογίας τροφίμων. Θα συνεκτιμηθεί εμπειρία σε προγράμματα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
 • να έχει εμπειρία και γνώσεις στο αντικείμενο της μικροβιολογίας τροφίμων που να τεκμηριώνεται με αντίστοιχα αποδεικτικά/δημοσιεύσεις. Πιο συγκεκριμένα να διαθέτει εμπειρία σε μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων για αλλοιογόνους και παθογόνους μικροοργανισμούς, σε χημικές αναλύσεις τροφίμων με τη χρήση αναλυτικών τεχνικών (GC-MS, FT-IR, RAMAN κλπ.), σε νέες τεχνολογίες στην συντήρηση τροφίμων,(χρήση Υπερυψηλής πίεσης), σε οργανοληπτικές αξιολογήσεις καθώς και σε μοριακές τεχνικές ταυτοποίησης μικροοργανισμών που να τεκμηριώνεται με αντίστοιχα αποδεικτικά.
 • άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση εγγραφής στο ΓΕΩΤΕΕ (αφορά τους Γεωτεχνικούς)
 • άριστη γνώση Αγγλικών

Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της έως 10/11/2016. Το ποσό της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο ορίζεται στα 21.387,24 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα καταβληθεί δε, με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου.

2. Μία θέση μεταδιδακτορικός ερευνητή με έδρα την Αθήνα (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)

Η συγκεκριμένη θέση αφορά την συνδρομή στην υλοποίηση του προαναφερόμενου έργου και στον πειραματικό σχεδιασμό και την κατοχύρωση ποιοτικών σημάτων ΕΕ. Πιο συγκεκριμμένα, η θέση αφορά το σχεδιασμό, την παραμετροποίηση του πειράματος, την επίβλεψη των εργασιών και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, καθώς και κυρίως στην υλοποίηση της τελευταίας φάσης του έργου που αφορά την κατοχύρωση των αποτελεσμάτων (κυρίως μέσω των Κοινοτικών σημάτων ποιότητας των αγροτικών προϊόντων Π.Ο.Π.-Π.Γ.Ε.-Ε.Π.Ι.Π., αν αυτό είναι εφικτό) και τη συγκέντρωση των προδιαγραφών που διασυνδέει τις πρώτες ύλες με τα αντίστοιχα τελικά προϊόντα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • να κατέχει πτυχίο Γεωπόνου ή Βιολόγου ή άλλου συναφούς αντικειμένου Ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχο τίτλο από ΑΕΙ της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα.
 • να κατέχει διδακτορικό τίτλο σπουδών στον τομέα της Γεωπονικής επιστήμης ή άλλου συναφούς αντικειμένου Ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχο τίτλο από ΑΕΙ της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα.
 • να έχει εμπειρία στον πειραματικό σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην διαχείριση ερευνητικών έργων. Θα συνεκτιμηθεί εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα του οργανισμού.
 • να έχει εμπειρία στις ενόργανες αναλύσεις αγροτικών προϊόντων που να τεκμηριώνεται με αντίστοιχα αποδεικτικά.
 • να έχει εμπειρία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων και κυρίως καταγεγραμμένη εμπειρία στην διασύνδεση των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών με την εμπορική κατοχύρωση κάτω από Κοινοτικά σήματα ποιότητας των αγροτικών προϊόντων (Π.Ο.Π.-Π.Γ.Ε.-Ε.Π.Ι.Π.).
 • άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση εγγραφής στο ΓΕΩΤΕΕ (αφορά τους Γεωτεχνικούς)
 • καλή γνώση Αγγλικών

Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της έως 10/11/2016. Το ποσό της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο ορίζεται στα 21.387,24 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα καταβληθεί δε, με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου.

3. Μία θέση (Γεωπόνου ή Κτηνιάτρου ή άλλου συναφούς ΑΕΙ) με έδρα την Πάτρα

Η συγκεκριμένη θέση αφορά την πραγματοποίηση αναλύσεων ελέγχου των ποιοτικών χαρακτηριστικών του γάλακτος. Επίσης την συγκέντρωση, καταγραφή και επεξεργασία των αποτελεσμάτων των αναλύσεων. Θα πραγματοποιηθούν συνολικά αναλύσεις σε 15.000 δείγματα στο έτος 2015-16. Οι αναλύσεις ελέγχου των ποιοτικών χαρακτηριστικών του γάλακτος είναι α) Προσδιορισμός λίπους, πρωτεΐνης, λακτόζης, ΣΥΑΛ, σημείο πήξεως β) Ανίχνευση αντιμικροβιακών παραγόντων, απαρίθμηση μικροβίων γ) Μέτρηση pH. Ο συνολικός αριθμός των αναλύσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια του έργου ανέρχεται περίπου σε 135.000 και θα πραγματοποιηθούν κατά τα 2/3 στο περιφερειακό εργαστήριο της Πάτρας. Ο αριθμός των αναλύσεων που θα φέρει εις πέρας ο υπεργολάβος θα είναι περίπου το 1/3 του συνόλου των αναλύσεων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Να κατέχουν πτυχίο Γεωπόνου ή Κτηνιάτρου ή άλλου συναφούς ΑΕΙ ή αντίστοιχο τίτλο από ίδρυμα της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα. Τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα συνεκτιμηθεί.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση εγγραφής στο ΓΕΩΤΕΕ (αφορά τους Γεωτεχνικούς)
 • Να έχουν άριστες γνώσεις πληροφορικής: α) επεξεργασία κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών διαδικτύου
 • Να έχουν εμπειρία σε διαδικασίες εργαστηριακών ελέγχων ποιότητας γάλακτος και προϊόντων αυτού. Εμπειρία σε αναλύσεις του συγκεκριμένου έργου θα συνεκτιμηθεί.
 • Καλή γνώση Αγγλικών (Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί)

Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της έως 10/7/2016. Το ποσό της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο ορίζεται στα 13.638,24 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα καταβληθεί δε, με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου.

4. Μία θέση (Γεωπόνου ή Κτηνιάτρου ή άλλου συναφούς ΑΕΙ) με έδρα την Πάτρα

Η συγκεκριμένη θέση αφορά την πραγματοποίηση αναλύσεων ελέγχου των ποιοτικών χαρακτηριστικών του γάλακτος. Επίσης την συγκέντρωση, καταγραφή και επεξεργασία των αποτελεσμάτων των αναλύσεων. Θα πραγματοποιηθούν συνολικά αναλύσεις σε, 15.000 δείγματα στο έτος 2015-16. Οι αναλύσεις ελέγχου των ποιοτικών χαρακτηριστικών του γάλακτος είναι α) Προσδιορισμός λίπους, πρωτεΐνης, λακτόζης, ΣΥΑΛ, σημείο πήξεως β) Ανίχνευση αντιμικροβιακών παραγόντων, απαρίθμηση μικροβίων γ) Μέτρηση pH. Ο συνολικός αριθμός των αναλύσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια του έργου ανέρχεται περίπου σε 135.000 και θα πραγματοποιηθούν κατά τα 2/3 στο περιφερειακό εργαστήριο της Πάτρας. Ο αριθμός των αναλύσεων που θα φέρει εις πέρας ο υπεργολάβος θα είναι περίπου το 1/3 του συνόλου των αναλύσεων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Να κατέχουν πτυχίο Γεωπόνου ή Κτηνιάτρου ή άλλου συναφούς ΑΕΙ ή αντίστοιχο τίτλο από ίδρυμα της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα. Τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα συνεκτιμηθεί.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση εγγραφής στο ΓΕΩΤΕΕ (αφορά τους Γεωτεχνικούς)
 • Να έχουν άριστες γνώσεις πληροφορικής: α) επεξεργασία κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών διαδικτύου
 • Να έχουν εμπειρία σε διαδικασίες εργαστηριακών ελέγχων ποιότητας γάλακτος και προϊόντων αυτού. Εμπειρία σε αναλύσεις του συγκεκριμένου έργου θα συνεκτιμηθεί.
 • Καλή γνώση Αγγλικών (Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί)

Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της έως 10/7/2016. Το ποσό της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο ορίζεται στα 13.638,24 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα καταβληθεί δε, με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου.

5. Μία θέση (Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ ή άλλου συναφούς ΤΕΙ) με έδρα το Ρέθυμνο

Η συγκεκριμένη θέση αφορά την πραγματοποίηση αναλύσεων ελέγχου των ποιοτικών χαρακτηριστικών του γάλακτος. Επίσης την συγκέντρωση, καταγραφή και επεξεργασία των αποτελεσμάτων των αναλύσεων. Θα πραγματοποιηθούν συνολικά αναλύσεις σε, 15.000 δείγματα στο έτος 2015-16. Οι αναλύσεις ελέγχου των ποιοτικών χαρακτηριστικών του γάλακτος είναι α) Προσδιορισμός λίπους, πρωτεΐνης, λακτόζης, ΣΥΑΛ, σημείο πήξεως β) Ανίχνευση αντιμικροβιακών παραγόντων, απαρίθμηση μικροβίων γ) Μέτρηση pH. Ο συνολικός αριθμός των αναλύσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια του έργου ανέρχεται περίπου σε 135.000 και θα πραγματοποιηθούν κατά το 1/3 στο περιφερειακό εργαστήριο του Ρεθύμνου. Ο αριθμός των  αναλύσεων που θα φέρει εις πέρας ο υπεργολάβος θα είναι περίπου το 1/3 του συνόλου των αναλύσεων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Να κατέχουν πτυχίο Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ ή άλλου συναφούς ΤΕΙ ή αντίστοιχο τίτλο από ίδρυμα της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα. Τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα συνεκτιμηθεί.
 • Να έχουν άριστες γνώσεις πληροφορικής: α) επεξεργασία κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών διαδικτύου
 • Να έχουν εμπειρία σε διαδικασίες εργαστηριακών ελέγχων ποιότητας γάλακτος και προϊόντων αυτού. Εμπειρία σε αναλύσεις του συγκεκριμένου έργου θα συνεκτιμηθεί.
 • Καλή γνώση Αγγλικών (Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί)

Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της έως 10/7/2016. Το ποσό της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο ορίζεται στα 13.638,24 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα καταβληθεί δε, με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου.

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, μέχρι και 9-11-2015

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2102845940.