αμερικανικη-σχολη

Θέσεις εργασίας στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή

Ο Όμιλος Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης Αμερικανικής Γεωργικής Σχολή ενδιαφέρεται για την πρόσληψη 2 ατόμων, ειδικότητας Γεωπόνος – Περιβαλλοντολόγος – Δασολόγος με σύμβαση μίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα 12 μηνών στο πλαίσιο του προγράμματος “Towards farms with zero carbon, waste and water footprint– Road map for sustainable management strategies for Balkan agricultural sector– BalkanRoad”.

Απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα

Απαιτούμενα προσόντα – 1η πρόσληψη:

 • πτυχίο ΠΕ Γεωπόνου, Περιβαλλοντολόγου ή Δασολόγου της ημεδαπής ή ισοτίμου Τμήματος της αλλοδαπής
 • πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ
 • πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και
 • συστάσεις.

Επιπλέον προσόντα που θα ληφθούν υπόψη:

 • εμπειρία αποκτηθείσα από επαγγελματική ή ερευνητική απασχόληση σε σχέση με αειφορικές πρακτικές στη γεωργία και στην καλλιέργεια αμπέλου και παραγωγής οίνου ή / και
 • συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ή εθνικά ερευνητικά έργα με θέμα το περιβάλλον.

Απαιτούμενα προσόντα – 2η πρόσληψη:

 • πτυχίο ΠΕ Γεωπόνου, Περιβαλλοντολόγου ή Δασολόγου της ημεδαπής ή ισοτίμου Τμήματος της αλλοδαπής
 • μεταπτυχιακό δίπλωμα (Masters) σε αντικείμενο συναφές με την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος, του αποτυπώματος νερού και λημμάτων
 • πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ

εμπειρία σε σχέση με:

 • τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για ενήλικες σε σχέση με αειφορικές πρακτικές στη γεωργία,
 • τη σύνταξη αναφορών και επίσημων κειμένων σε σχέση με πολιτικές αειφορικής ανάπτυξης ή/και
 • τη χρήση των μεθοδολογιών LCA, CBA, Technical economic viability, SWOT και εφαρμογών χαρτογράφησης
 • πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και
 • συστάσεις.

Επιπλέον προσόντα που θα ληφθούν υπόψη:

 • εμπειρία αποκτηθείσα από επαγγελματική ή ερευνητική απασχόληση στην καλλιέργεια αμπέλου και παραγωγής οίνου
 • συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ή εθνικά ερευνητικά έργα με θέμα το περιβάλλον ή/και
 • πιστοποίηση στην εκπαίδευση ενηλίκων ή παιδαγωγική επάρκεια.

Εκτός από τα παραπάνω προσόντα, οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 • να είναι Έλληνες πολίτες η πολίτες Κρατών Μελών της Ε.Ε.
 • να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη, υποδικία, απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και
 • οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Τα αντικείμενα απασχόλησης του ατόμου που θα επιλεγεί αφορούν τη συμμετοχή του στα παρακάτω παραδοτέα:

 • αναφορά GAP analysis για τον ελλαδικό χώρο, με αντικείμενο την καλλιέργεια του σταφυλιού και την παραγωγή οίνου
 • αναφορά LCA και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στα αγροτικά προϊόντα της Ελλάδας και στο πιλοτικό αγρόκτημα
 • εισαγωγή αποτελεσμάτων της LCA αναφοράς στον δικτυακό τόπο γεωχωρικής ανάλυσης  για το πιλοτικό αγρόκτημα
 • ανάπτυξη στρατηγικών για την επιτυχία χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος κατά την διάρκεια καλλιέργειας σταφυλιού και την μεταποίηση του
 • ανάπτυξη του Κοινού Βαλκανικού Πρωτοκόλλου
 • Σύνταξη της αναφοράς για τις δράσεις στη πιλοτικό αγρόκτημα. Το ιστορικό της επιτυχίας για την Ελλάδα και
 • σύνταξη και ανάλυση δεδομένων SWOT, CBA και τεχνοοικονομική επιτυχία.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι και τις 8 Μαΐου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ 231 049 2700