εργασια

Θέσεις εργασίας για 2 ΤΕ γεωπόνους στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ ενδιαφέρεται για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με πτυχιούχους Τεχνολόγους Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής (ΤΕ) για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Δημιουργία, διατήρηση, σποροπαραγωγή και διάθεση στην αγορά ποικιλιών σιτηρών».

Το αντικείμενο του έργου της κάθε σύμβασης, των δύο εξωτερικών συνεργατών με έδρα το αγρόκτημα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, ορίζεται ως εξής:

  • Προετοιμασία και σπορά πειραματικών και αγρών σποροπαραγωγής χειμερινών σιτηρών.
  • Καθαρισμός, τυποποίηση, απεντόμωση, συντήρηση και διάθεση των αποθεμάτων σπόρων σιτηρών.
  • Καλλιέργεια και παρακολούθηση αγρών πειραματισμού και σποροπαραγωγής.
  • Μετρήσεις και παρατηρήσεις σιτηρών στους αγρούς και στο εργαστήριο.

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
  • Εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σε εγκατάσταση και παρακολούθηση πειραματικών αγρών.

Οι καταρτιθησόμενες συμβάσεις μίσθωσης έργου θα έχουν διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής τους έως 31-12-2015. Το ποσό της αμοιβής για το κάθε ανατιθέμενο έργο ορίζεται στο ποσό των 4.100,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων, θα καταβληθεί δε, με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου, και θα πρέπει να υποβάλλεται ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν εγγράφως αίτηση-πρόταση για τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης έργου μέχρι και την 27η Οκτωβρίου 2015 και ώρα 14:00.  Η πρόταση υποβάλλεται στα γραφεία του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, στην περιοχή της Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης ΤΚ. 57001 ΤΘ. 60458.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310471110, εσωτ.: 0 108 και εσωτ.: 0 107.