εργασια

Θέση δασολόγου στο Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας προτίθεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου, με έναν Δασολόγο (ΠΕ), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για τις ανάγκες ερευνητικού προγράμματος.

Απαραίτητα προσόντα

1. Πτυχίο Δασολογίας (ΠΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
2. Μεταπτυχιακό τίτλο Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
3. Πενταετή εμπειρία σε δειγματοληψίες σε υδάτινα οικοσυστήματα.
4. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
5. Γνώση χρήσης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.).

Στα καθήκοντα περιλαμβάνονται τα παρακάτω:
1. Συμμετοχή σε δειγματοληψίες ιχθυοπανίδας στα ποτάμια της Αν. Μακεδονίας.
2. Επεξεργασία δειγμάτων και δεδομένων στο εργαστήριο.
3. Φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση ειδών και χώρων δειγματοληψίας.
4. Χρήση Η/Υ και του λογιστικού πακέτου EXCEL όπου θα καταχωρούνται και θα επεξεργάζονται τα στοιχεία που θα συλλέγονται.
5. Συμμετοχή στην συγγραφή της τεχνικής έκθεσης του έργου.

Η ανάθεση έργου αφορά στο χρονικό διάστημα από 16-3-2015 έως 29-02-2016 και μέχρι του ποσού των 18.000,00 € πλέον ΦΠΑ. Το εργολαβικό αντάλλαγμα θα καταβληθεί με απόδειξη παροχής υπηρεσιών του αναδόχου και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του εν λόγω ερευνητικού προγράμματος. Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα γίνει με τον ανάδοχο που θα ανακηρυχθεί από την προβλεπόμενη διαδικασία και με βάση τη πιο συμφέρουσα προσφορά.

Προθεσμία υποβολής διακιολογητικών μέχρι την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015 και ώρα 15:00 στο κτίριο της Διοίκησης του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας στη Ν. Πέραμο Καβάλας

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 25940-22692.