ελγο-δημητρα

Θέση εργασίας ΠΕ Γεωπόνου στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με πτυχιούχο Γεωπονίας ΠΕ, ελεύθερο επαγγελματία.

Απαιτούμενα Προσόντα

  • Πτυχίο Γεωπόνου ΠΕ
  • Πιστοποιημένη καλή γνώση Αγγλικών
  • Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ και διαδικτυακών εφαρμογών
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα

  • Εμπειρία σε εκτροφή εχθρών καλλιεργειών, εκτέλεση βιοδοκιμών και ανάλυση αποτελεσμάτων βιοδοκιμών
  • Σχετικός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια επτά (7) μήνες από την υπογραφή της. Το ποσό της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο ορίζεται στα εννέα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (9.800 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και άλλων κρατήσεων, θα καταβληθεί δε, με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου.

Υποβολή προτάσεων μέχρι και την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 12:00.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2810-302318