εργασια

Θέση εργασίας γεωπόνου σε αγρόκτημα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ – Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, ενδιαφέρεται να συνάψει μία ανάθεση έργου με έναν (1) ελεύθερο επαγγελματία Γεωπόνο, στο πλαίσιο του προγράμματος: «Βελτίωση της ποιότητας και της θρεπτικής αξίας των ελληνικών ποικιλιών τομάτας με χρήση της Γονιδιωματικής» με σκοπό:

α) Τον μορφολογικό και βιοχημικό χαρακτηρισμό των καλλιεργούμενων τοπικών και αυτοχθόνων ποικιλιών τομάτας.

β) Τη δημιουργία νέων ποικιλιών, με τη χρήση των Μοριακών Δεικτών, με αυξημένα επίπεδα θρεπτικών στοιχείων.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπονίας
  • Μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών στη Φυσιολογία Φυτών ή στη Γενετική βελτίωση Φυτών.
  • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά σχετικές με το αντικείμενο του έργου
  • Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια.

Το εργολαβικό αντάλλαγμα για τη θέση εξωτερικού συνεργάτη Γεωπόνου με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών είναι 8.988,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και να υποβάλλουν μειοδοτική προσφορά. Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα γίνει με τον ανάδοχο που θα ανακηρυχθεί από την προβλεπόμενη διαδικασία, εφόσον πληρούνται οι όροι της πρόσκλησης.

Ο τόπος εργασίας του έργου θα είναι το αγρόκτημα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Προθεσμία υποβολή δικαιολογητικών:  11-12-2014 και ώρα 14:00.

Περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 2310 471 110, εσωτ. 0 107.