εργασια

Θέση εργασίας για γεωπόνο Φυτικής Παραγωγής

Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ενδιαφέρεται για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνου με σύμβαση μίσθωσης έργου, για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 8.4.2015, για τις ανάγκες του προγράμματος «Έρευνα για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας προγραμμάτων βελτίωσης και παραγωγής και διαχείρισης πολλαπλασιαστικού υλικού».

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πτυχίο ΠΕ Γεωπόνου, Τμήματος Φυτικής Παραγωγής, της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, κατά προτίμηση στη Γεωργία & Βελτίωση Φυτών.
3. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
4. Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ.
5. Εμπειρία σε μεθόδους μοριακές τεχνικές βελτίωσης καλλιεργούμενων φυτών.

Επιπλέον προσόντα που θα ληφθούν υπόψη:
– Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.
– Δύο συστατικές επιστολές.

Η συνολική αμοιβή για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 8.4.2015 ανέρχεται στο ποσό των 5.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Αιτήσεις υποβάλλονται ή αποστέλλονται με συστημένη επιστολή, στο Τμήμα Διοικητικού του Ινστιτούτου, οδός Στ. Δέλτα 8, 145 61 Κηφισιά (υπόψη κας Αιμιλίας Πανταζή), τηλ. 210-8180255.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι και τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014.