εργασια

Θέση εργασίας γεωπόνου για έξι μήνες στο Μπενάκειο

Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ενδιαφέρεται για την πρόσληψη ενός ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Βιολογικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων στο πλαίσιο του προγράμματος «Φυτοφάρμακα – Υπολείμματα», για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας, με δυνατότητα παράτασης και τα ακόλουθα προσόντα:

Απαιτούμενα προσόντα

1. Πτυχίο Γεωπόνου Πανεπιστημιακού Τμήματος Φυτικής Παραγωγής της ημεδαπής ή αντιστοίχου Τμήματος της αλλοδαπής.

2. Διδακτορικό Δίπλωμα ή/και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Φυτοπροστασία, κατά προτίμηση στο γνωστικό αντικείμενο της αποτελεσματικότητας φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

3. Εργασιακή εμπειρία σε θέματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

4. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

5. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ.

6. Δύο συστατικές επιστολές

Γενικότερη επιστημονική δραστηριότητα, συμμετοχή σε επιστημονικά/ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο τη φυτοπροστασία κυρίως σε θέματα αποτελεσματικότητας φυτοπροστατευτικών προϊόντων και αντιμετώπισης εντομολογικών εχθρών των καλλιεργειών, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεις σε συνέδρια στα προαναφερόμενα θέματα και γνώση δεύτερης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ληφθούν υπόψη.

Προθεσμία αιτήσεων μέχρι και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 210-8180255