εργασια

Θέση εργασίας Γεωπόνου ΠΕ στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ενδιαφέρεται για την πρόσληψη ενός ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας, με δυνατότητα παράτασης, για την κάλυψη αναγκών του Εργαστηρίου Ζιζανιολογίας στο πλαίσιο του έργου «Επίδραση εδαφοκάλυψης με μίγματα ανθοφόρων φυτών στους πληθυσμούς επικονιαστών και φυσικών εχθρών στην καλλιέργεια της βιομηχανικής τομάτας».

Υποβολή αιτήσεων μέχρι και την Παρασκευή 8 Μαΐου 2015.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Πτυχίο Πανεπιστημιακού Τμήματος Φυτικής Παραγωγής της ημεδαπής ή αντιστοίχου Τμήματος της αλλοδαπής.

2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης της ημεδαπής ή ισότιμου τμήματος της αλλοδαπής στο γνωστικό αντικείμενο της φυτοπροστασίας με ειδίκευση σε αντικείμενο σχετικό με τη ζιζανιολογία.

3. Καλή γνώση τουλάχιστον της Αγγλικής γλώσσας.

4. Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ.

5. Ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης.

6. Δύο συστατικές επιστολές.

Εργασιακή εμπειρία σε προγράμματα, δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά και συνέδρια θα ληφθούν υπόψη.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ: 210-8180255