φυτωρια-δενδρυλια

Θέση εργασίας για γεωπόνο φυτικής παραγωγής σε Ινστιτούτο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και συγκεκριμένα το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυλογενετικών Πόρων, Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας ενδιαφέρεται για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με γεωπόνο, για τις ανάγκες υλοποίησης έργου στο πλαίσιο της δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπονίας κατεύθυνσης/τμήματος Φυτικής Παραγωγής, της ημεδαπής ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε θέματα φυτικής παραγωγής και ειδικότερα δενδροκομίας.
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος

Υποβολή αιτήσεων: Μέχρι και την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 23320 41548

Δείτε όλες τις πληροφορίες στην πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ.