εργασια

Θέση εργασίας σε ινστιτούτο του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Σποροπαραγωγή εκ μέρους του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ επιλεγμένων ανθοφόρων φυτικών ειδών από ελληνικούς βιότυπους, στα πλαίσια του προγράμματος Operation Pollinator της Syngenta», με φορέα χρηματοδότησης: την εταιρία SYNGENTA HELLAS ΑΕΒΕ.

Το αντικείμενο του έργου της σύμβασης είναι η σποροπαραγωγή και αξιολόγηση γενοτύπων φυτικών ειδών από ελληνικούς βιότυπους για την ενίσχυση υπηρεσιών οικοσυστημάτων.

Απαιτούμενα προσόντα

Πτυχιούχος Γεωτεχνικών επιστημών -ΓΕΩΠΟΝΟΣ (ΠΕ) με Μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών στη Γενετική Βελτίωση Φυτών και εμπειρία σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα. Επίσης ο ανάδοχος απαιτείται να έχει καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και γνώση χειρισμού Η/Υ.

Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια έως πέντε μηνών από την υπογραφή της. Το ποσό της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο ορίζεται στο ποσό των 3.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μέχρι και την 8η Ιουνίου 2015 και ώρα 14:00