ελια

Θέση εργασίας στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και συγκεκριμένα η Γενική Δ/νση Αγροτικής Έρευνας – Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας φυτοπροστατευτικού σκευάσματος εναντίον του δάκου της ελιάς με δολωματικούς από εδάφους ψεκασμούς» .

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικό πρόσωπο, για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών εξυπηρέτησης του ερευνητικού προγράμματος: Δοκιμές νέων εντομοκτόνων στον αγρό, παρακολούθηση πληθυσμών δάκου, στατιστική επεξεργασία δεδομένων και σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων.

Απαιτούμενα προσόντα:

• Πτυχίο Τεχνολόγου Γεωπονίας τμήματος Φυτικής Παραγωγής

• Πιστοποιημένη γνώση στους Η/Υ στις βασικές ενότητες (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, υπηρεσίες διαδικτύου, βάσεις δεδομένων και παρουσιάσεις).

• Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 24 μηνών σε ερευνητικά εντομολογικά προγράμματα.

Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια 7 μήνες από την ημερομηνία υπογραφή της. Το ποσό της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο ορίζεται στα 10.800,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., θα καταβληθεί δε με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου. Δικαιούται επίσης μετακινήσεις σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα οδοιπορική πολιτική του Οργανισμού.

Όσοι ενδιαφέρονται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, σχετικά πιστοποιητικά και οικονομική προσφορά (σε κλειστό φάκελο) μέχρι την Τρίτη 10-2-2015 και ώρα 14.00΄ στα Γραφεία του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου στην Δ/νση: Λεωφ. Καραμανλή 167, Αγροκήπιο (Υπεύθυνη: κα. Κέλλυ Καμπάκη τηλ. 28210 83472).

Οι οικονομικές προσφορές θα ανοιχτούν από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμών του Ινστιτούτου την Τετάρτη 11-2-2015 και ώρα 12.00΄.

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου.

Διαβάστε επίσης:

Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία της Ελιάς