εργασια

Θέση εργασίας σε πτυχιούχο ΠΕ γεωπονικών ή βιολογικών ή περιβαλλοντολογικών επιστημών

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου, Τμήμα Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας, του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΄ΔΗΜΗΤΡΑ΄, στο Ηράκλειο, ενδιαφέρεται να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου σε πτυχιούχο ΠΕ γεωπονικών ή βιολογικών ή περιβαλλοντολογικών επιστημών, ελεύθερο επαγγελματία, την εκτέλεση εργασιών που αφορούν τις ανάγκες ερευνητικού έργου.

Οι υποψήφιοι απαιτείται:

1) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2) Να έχουν πτυχίο γεωπονικών ή βιολογικών ή περιβαλλοντολογικών επιστημών (ΠΕ).
3) Να έχουν εργαστηριακή εμπειρία.
4) Να έχουν καλή γνώση Αγγλικών.
5) Να έχουν Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ αν είναι γεωτεχνικοί.

Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών θα αξιολογηθούν χωρίς όμως να αποτελούν απαραίτητο προσόν. Η τεκμηριωμένη εργαστηριακή εμπειρία σε φυτοπαρασιτική νηματωδολογία ή σε άλλο αντικείμενο φυτοπροστασίας (ζωικούς εχθρούς ή παθογόνα φυτών) θα θεωρηθεί ως σημαντικό προσόν των υποψηφίων.

Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια τριών (3) μηνών από την υπογραφή της και η απασχόληση θα αφορά τη συνδρομή σε συλλογή δειγμάτων εδάφους και ριζών από τη ριζόσφαιρα ελαιοδένδρων από διάφορες περιοχές της Κρήτης, την απομόνωση των νηματωδών από το έδαφος και τις ρίζες με εργαστηριακές μεθόδους, την παρασκευή διαλυμάτων για προσήλωση και διατήρηση των νηματωδών και τη μεταφορά των νηματωδών στα μέσα προσήλωσης και διατήρησης με τη χρήση στερεοσκοπίου, για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Contribution of olive history for the management of soil-borne parasites in the Mediterranean basin, ARIMNET-PESTOLIVE».

Το εργολαβικό αντάλλαγμα ύψους μέχρι 5.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και άλλων κρατήσεων, θα καταβάλλεται τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης του έργου και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου ARIMNET-PESTOLIVE. Η πληρωμή θα γίνεται με απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου και την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών ελεύθερου επαγγελματία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου Δρα Εμμανουήλ Τζωρτζακάκη, τηλ. 2810-302305.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο/η υποψήφιος με την αίτηση πρέπει να υποβάλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
1. Αντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
2. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών.
3. Δικαιολογητικά (βεβαιώσεις) για την απόδειξη της εργαστηριακής και
επαγγελματικής εμπειρίας και της γνώσης Αγγλικών.
4. Αντίγραφο Άδειας Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος, (αφορά μόνο τους
γεωτεχνικούς).
5. Βιογραφικό Σημείωμα.
6. Οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο.
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για την ακρίβεια των στοιχείων του
βιογραφικού σημειώματος.