εργασια

Θέση εργασίας για γεωπόνο σε αγρόκτημα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ – Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων, ενδιαφέρεται να συνάψει μία ανάθεση έργου με έναν (1) ελεύθερο επαγγελματία, στο πλαίσιο του έργου: «Μελέτη της αυτόνομης λειτουργίας του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων και του Εργαστηρίου Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών και Ανθοκομικών Ειδών μέσω δράσεων διατήρησης, ενημέρωσης και κατάρτισης», που υλοποιείται στο Ι.Γ.Β.& Φ.Π, ως εξής:

Με ένα (1) Γεωπόνο με ειδίκευση στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την αειφορική χρήση των αυτοφυών ειδών καθώς και στην περιβαλλοντική εκπαίδευση σε αυτοφυή είδη και με εμπειρία τουλάχιστον 3 μηνών στη διατήρηση αυτοφυών ειδών και σε ξεναγήσεις σε Βοτανικούς Κήπους.

Η ανάθεση έργου θα είναι χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών και το αντικείμενο του εξωτερικού συνεργάτη θα είναι η διατήρηση των αυτοφυών ειδών, η διενέργεια ξεναγήσεων και δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στο Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών και Ανθοκομικών Ειδών, στο Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων και στον Κήπο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης του ΙΓΒ&ΦΠ.

Το εργολαβικό αντάλλαγμα για τη θέση του εξωτερικού συνεργάτη είναι μέχρι πέντε χιλιάδες και τετρακόσια ευρώ (5.400,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και να υποβάλλουν μειοδοτική προσφορά. Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα γίνει με τον ανάδοχο που θα ανακηρυχθεί από την προβλεπόμενη διαδικασία με την οικονομικότερη προσφορά, εφόσον πληρούνται οι όροι της πρόσκλησης.

Ο τόπος εργασίας του έργου θα είναι το αγρόκτημα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών μέχρι και τις 25-02-2015 και ώρα 14:00.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2310 471 110, εσωτ. 0 220.