εργασια

Θέση εργασίας στο Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με έναν (ΠΕ) Γεωπονίας ή (ΤΕ) Τεχνολογίας Τροφίμων ή (ΤΕ) Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής, με έδρα το Ε.Ε.Π.Γ. Πάτρας του “ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ”, για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Διερεύνηση και αξιολόγηση του προσδιορισμού αφλατοξινών σε ζωοτροφές και γάλα με σύγκριση δύο μεθόδων προσδιορισμού (ELISA και Υγρή χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης) και πιλοτική εφαρμογή σε δείγματα γάλακτος από τις περιοχές ευθύνης των ΕΕΠΓ του ΕΛΓΟ»

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την υποστήριξη του προγράμματος σε ότι αφορά τον ποιοτικό έλεγχο του γάλακτος και τις εργαστηριακές αναλύσεις (χημικές και μικροβιολογικές) του γάλακτος.

Απαιτούμενα προσόντα

  • Πτυχίο (ΠΕ) Γεωπονίας ή (ΤΕ) Τεχνολογίας Τροφίμων ή (ΤΕ) Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής
  • Καλός χειρισμός της αγγλικής γλώσσας
  • Καλός χειρισμός υπολογιστών (ανάλυση δεδομένων)
  • Προηγούμενη σχετική προϋπηρεσία με εμπειρία στις εργαστηριακές (μικροβιολογικές και χημικές) αναλύσεις γάλακτος.

Η επιλογή θα γίνει με τα απαιτούμενα προσόντα και την οικονομικότερη προσφορά.

Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από 12-02-2018 έως 12-08-2018.

Το ποσό της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο ορίζεται συνολικά μέχρι 8.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλες τις νόμιμες κρατήσεις για τις ανάγκες υλοποίησης του ανωτέρω έργου, θα καταβληθεί δε, με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου.

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, μέχρι και την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10 πμ.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2310 36.53.70