εργασια

Θέση εργασίας στο Μπενάκειο για ΤΕ Περιβάλλοντος ή Τροφίμων ή Γεωπονίας

Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ενδιαφέρεται για την πρόσληψη ενός ατόμου, ειδικότητας TE Περιβάλλοντος ή Τροφίμων ή Γεωπονίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα 3 μηνών από ανάληψη υπηρεσίας, με δυνατότητα παράτασης, για την κάλυψη αναγκών του Εργαστηρίου Τοξικολογικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων.

Απαιτούμενα προσόντα

  • Πτυχίο Τεχνολόγου Περιβάλλοντος, Τροφίμων ή Γεωπονίας.
  • Άριστη Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Πιστοποιημένη Γνώση Χειρισμού Η/Υ.
  • Εργασιακή Εμπειρία σε Εργαστήριο Διαπιστευμένο κατά ISO 17025.
  • Δύο Συστατικές επιστολές.

Επιπλέον προσόντα που θα ληφθούν υπόψη:

  • Εμπειρία σε εξειδικευμένες τεχνικές προετοιμασίας δειγμάτων για προσδιορισμό υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων ή οργανικών ρυπαντών σε ποικίλα υποστρώματα.
  • Συμμετοχή σε Διεθνή και Εθνικά συνέδρια.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι και την Τρίτη 15 Μαρτίου 2016

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ: 210-8180255