εργασια

Θέση εργασίας για Τεχνολόγο Ζωικής Παραγωγής στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Kτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με Τεχνολόγο Ζωικής Παραγωγής.

Απαιτούμενα προσότα

  • Πτυχίο Τεχνολόγου Ζωικής Παραγωγής απόφοιτο ΤΕΙ
  • Προηγούμενη εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα σε ότι αφορά την επίβλεψη των συνθηκών διαβίωσης και διατροφής των ζώων
  • Προηγούμενη εμπειρία σε ικανότητα σχεδιασμού και επιμέλειας εντύπων οδηγιών διαχείρισης ζώων πειραματισμού, και απεικόνιση αυτών σε μορφή ηλεκτρονικών εντύπων.

Πρόσθετα προσόντα ο καλός χειρισμός της αγγλικής γλώσσας.

Η εν λόγω σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια, από 01-03-2016 και έως 31-06-2016.

Η έδρα του θα είναι η Θεσσαλονίκη.

Το ποσό της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο ορίζεται 4.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310 365370