εργασια

Θέση ΠΕ Γεωπόνου σε εργαστηρίο Μυκητολογίας

Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ενδιαφέρεται για την πρόσληψη ενός ΠΕ Γεωπόνου με σύμβαση μίσθωσης έργου, για χρονικό διάστημα 6 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, για κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Μυκητολογίας και έδρα τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Δράμας.

Τα αντικείμενα απασχόλησης του ατόμου που θα επιλεγεί αφορούν στην προετοιμασία και εγκατάσταση δύο πειραματικών αγρών πατάτας στην περιοχή του Περιθωρίου, Κάτω Νευροκοπίου, στην εφαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών & μέτρων φυτοπροστασίας και στην παρακολούθηση της καλλιέργειας και λήψη αποτελεσμάτων.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι και την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016.

Απαιτούμενα προσόντα

  • Πτυχίο Γεωπονίας, κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής Πανεπιστημιακού Τμήματος της ημεδαπής ή ισότιμου Τμήματος της αλλοδαπής
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Εμπειρία σε καλλιεργητικές πρακτικές και μεθόδους φυτοπροστασίας σε υπαίθριες ή/και θερμοκηπιακές καλλιέργειες
  • Κατοχή ερασιτεχνικού διπλώματος οδήγησης
  • Δύο συστατικές επιστολές

Στην περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης με πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, επιτρέπεται η κάλυψή της με υποψηφίους που διαθέτουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Η συνολική αμοιβή για έξι (6) μήνες ανέρχεται στο ποσό των 9.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων νομίμων κρατήσεων και ΦΠΑ).

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 210-8180255.