εργασια

Θέση γεωπόνου στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, ενδιαφέρεται για την πρόσληψη ενός ΠE Γεωπόνου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών με δυνατότητα παράτασης, για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Εντομολογίας & Γεωργικής Ζωολογίας με τα ακόλουθα προσόντα:

  • Πτυχίο Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή/και Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών σε αντικείμενο συναφές με τη Γεωργική Εντομολογία.
  • Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, υπηρεσιών διαδικτύου).
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Ενός έτους τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα.
  • Δύο συστατικές επιστολές.

Επιπλέον, εμπειρία σε θέματα συστηματικής κατάταξης εντόμων, μοριακής ταυτοποίησης ειδών εντόμων (PCR, qPCR κλπ), δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά και συμμετοχή σε συνέδρια θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι και την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 210-8180255.