εργασια

Θέση γεωπόνου στο Μπενάκειο

Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτου, ανακοίνωσε τη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Γεωργικής Εντομολογίας στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+ CONOPS, για χρονικό διάστημα τριών μηνών.

Απαιτούμενα προσόντα

1. Πτυχίο Γεωπονίας, Τμήματος Φυτικής Παραγωγής της ημεδαπής ή ισότιμου τμήματος της αλλοδαπής.

2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης της ημεδαπής ή ισότιμου τμήματος της αλλοδαπής σε αντικείμενο σχετικό με τη Φυτοπροστασία.

3. Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών σε αντικείμενο σχετικό με την Εντομολογία.

4. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

5. Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ.

6. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο την Εντομολογία.

7. Ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης.

8. Δύο συστατικές επιστολές.

Δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά, συνέδρια, γνώση δεύτερης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξειδικευμένη γνώση στη διεξαγωγή πειραμάτων και ανάλυσης πειραματικών δεδομένων συμπεριφοράς εντόμων καθώς και γνώση στατιστικών προγραμμάτων θα ληφθούν υπόψη.

Αιτήσεις υποβάλλονται ή αποστέλλονται με συστημένη επιστολή, στο Τμήμα Διοικητικού του Ινστιτούτου, οδός Στ. Δέλτα 8, 145 61 Κηφισιά (υπόψη κας Αιμιλίας Πανταζή), τηλ. 210-8180255.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015.