εργασια

Θέση Τεχνολόγου Γεωπονίας ή Περιβάλλοντος στο Μπενάκειο

Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ενδιαφέρεται για την πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΤΕ Τεχνολόγου Γεωπονίας ή Περιβάλλοντος, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του έργου «Αξιολόγηση και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων», για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας, με δυνατότητα παράτασης, για κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Χημικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων.

Απαιτούμενα προσόντα

  • Πτυχίο Τεχνολόγου Γεωπονίας ή Περιβάλλοντος της ημεδαπής ή αντιστοίχου Τμήματος της αλλοδαπής.
  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
  • Αποδεδειγμένη εργαστηριακή εμπειρία σε αναλυτικό εργαστήριο.
  • Δύο Συστατικές Επιστολές.

Επιπλέον προσόντα που θα ληφθούν υπόψη:

  • Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών ή/και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σχετικό με αναλύσεις γεωργικών φαρμάκων.
  • Καλή γνώση μιας δεύτερης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Συμμετοχή σε Διεθνή και Εθνικά συνέδρια.

Στην περίπτωση που πληρούνται όλα τα ανωτέρω προσόντα και δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης με πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, επιτρέπεται η κάλυψή της με υποψηφίους που διαθέτουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Αιτήσεις υποβάλλονται ή αποστέλλονται με συστημένη επιστολή, στο Τμήμα Διοικητικού του Ινστιτούτου, οδός Στ. Δέλτα 8, 145 61 Κηφισιά (υπόψη κας Αιμιλίας Πανταζή), τηλ. 210-8180255.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις να υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015.