λιπασμα

Θέσπιση ορίων για το επικίνδυνο κάδμιο στα λιπάσματα

Μετά από χρόνια συζητήσεων και έντονων αντιπαραθέσεων, επιτεύχθει προσωρινή συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ορίων για το κάδμιο στα λιπάσματα.

Η συμφωνία θέτει όριο τα 60 mg/kg στα φωσφορικά λιπάσματα. Μετά από τέσσερα χρόνια εφαρμογής των νέων κανόνων θα επανεξεταστούν οι οριακές τιμές για το κάδμιο προκειμένου να αξιολογηθεί εαν απαιτείται μείωσή τους.

Λιπάσματα με περιεκτικότητα σε κάδμιο χαμηλότερη από 20 mg/kg θα μπορούν να φέρουν ετικέτα με την ένδειξη “Χαμηλή περιεκτικότητα σε κάδμιο (Cd)” ή σχετική σήμανση.

Η μέση περιεκτικότητα καδμίου στα λιπάσματα της ΕΕ είναι περίπου 34 mg/kg. Περίπου το 8% των φωσφορικών λιπασμάτων της ΕΕ θα παραβίαζε το όριο των 60 mg.

Η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν αυστηρότερη αφού περιόριζε σταδιακά το όριο στα 20 mg/kg μετά από δώδεκα χρόνια. Ωστόσο, η πλειοψηφία των κρατών μελών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, διαφώνησε σε οποιοδήποτε όριο κάτω από τα 60 mg/kg.

Τσεχία, Γερμανία, Δανία, Φινλανδία, Σλοβακία, Σουηδία, Ολλανδία και Ουγγαρία έχουν υιοθετήσει ήδη χαμηλότερα όρια καδμίου στα λιπάσματα.

Το κάδμιο είναι τοξικό μέταλλο και θεωρείται επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.