σηροτροφια

Το ποσό της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της σηροτροφίας

Το γεγονός ότι ο αριθμός των επιλέξιμων κουτιών μεταξόσπορου για το 2017 υπολείπεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό του αριθμού των κουτιών αναφοράς, οδηγεί στον υπολογισμό του ύψους του ανά μονάδα ποσού στήριξης με τη διαίρεση του ετήσιου προϋπολογισμού προς τον αριθμό των κουτιών αναφοράς ο οποίος είναι 3.150 κουτιά.

Έτσι, το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα της σηροτροφίας, για το έτος ενίσχυσης 2017, καθορίζεται στα 248 Ευρώ/Κουτί μειωμένο κατά 3 ευρώ σε σχέση με το ποσό του 2016 (251 ευρώ/κουτί).