αλογα

Υπεγράφη η ΚΥΑ για το διαβατήριο ιπποειδών

Υπεγράφη σήμερα η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία ενσωματώνονται στο εθνικό  δίκαιο οι κανόνες που αφορούν στις μεθόδους αναγνώρισης των ιπποειδών (κανονισμός διαβατηρίου ιπποειδών).

Στις επιμέρους διατάξεις του σχεδίου καθορίζονται τα αναγκαία οργανωτικά και εκτελεστικά μέτρα για την  εφαρμογή των διατάξεων  του Κανονισμού.

Ορίζονται:

 • οι αρμόδιες αρχές εποπτείας και ελέγχου του συστήματος αναγνώρισης
  των ιπποειδών,
 • οι αρμοδιότητες και οι διοικητικές διαδικασίες,
 • οι εκδίδουσες αρχές διαβατηρίων ίππων,
 • η δημιουργία εθνικής κεντρικής βάσης δεδομένων ίππων,
 • οι διαδικασίες έκδοσης εγγράφων αναγνώρισης,
 • η διαδικασία έκδοσης εγγράφου αναγνώρισης αντικατάστασης,
 • οι υποχρεώσεις των κατόχων ίππων,
 • οι υποχρεώσεις των εκδιδουσών αρχών,
 • οι προβλεπόμενες κυρώσεις σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης καθώς  και
 • το περιεχόμενο του διαβατηρίου των ιπποειδών στα επιμέρους κεφάλαιά του όπως προβλέπεται από τον Καν (ΕΕ) 2015/262.