βιολογικα

Υπομέτρο 3.1 | Συστήματα ποιότητας: Τα αποτελέσματα των ενστάσεων

Εκδόθηκε ο επικαιροποιημένος Πίνακας Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου για τις αιτήσεις στήριξης του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του ΠΑΑ μετά από την εξέταση των προσφυγών.

Για τις παραδεκτές αιτήσεις στήριξης θα εκδοθεί Απόφαση Ένταξης για την ένταξή τους στο ΠΑΑ 2014-2020.

Αναλυτικές πληροφορίες για την εξέταση των κριτηρίων επιλεξιμότητας, τη βαθμολόγηση των κριτηρίων επιλογής, τόσο για τις παραδεκτές όσο και για τις μη παραδεκτές αιτήσεις στήριξης, καθώς και τα αποτελέσματα της εξέτασης προσφυγών, είναι διαθέσιμες στους ενδιαφερόμενους, κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης, στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) εδώ

Η Απόφαση και ο επικαιροποιημένος πίνακας αποτελεσμάτων εδώ.