Φακελοι

Υπομέτρο 4.1: Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΑΕ – Απαραίτητος ο Α.Π. της αίτησης ΕΦΚΑ

Η γραφειοκρατία συνεχίζει να ταλαιπωρεί όλους τους ενδιαφερόμενους αγρότες που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή σε Δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αυτή την περίοδο ως γνωστόν είναι σε εξέλιξη η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020.

Μεταξύ των κριτηρίων επιλεξιμότητας των υποψήφιων δικαιούχων περιλαμβάνεται και η προϋπόθεση εγγραφής τους στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματιών αγροτών.

Επειδή διαπιστώνεται ότι σε αρκετές περιπτώσεις ο ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ), καθυστερεί την έκδοση πράξης ασφάλισης των υποψηφίων δικαιούχων μολονότι αυτοί έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής τους στον ΕΦΚΑ, κρίνεται αναγκαία η χορήγηση βεβαίωσης.

Η διαδικασία και οι υπεύθυνες δηλώσεις

Καταρχήν οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν υποβάλλει αίτηση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ).

Κατά την αίτηση εγγραφής στο ΜΑΑΕ για την χορήγηση βεβαίωσης για χρήση στο Υπομέτρο 4.1, εκτός των προβλεπόμενων δικαιολογητικών θα κατατίθεται και υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που έχει υποβάλει για την ασφάλισή του στον ΕΦΚΑ (ως αγρότης, κτηνοτρόφος, μελισσοκόμος, κτλ), καθώς και ότι θα προσκομίσει στην Υπηρεσία την πράξη ασφάλισης όταν αυτή εκδοθεί.

Για τη χορήγηση βεβαίωσης για χρήση στο Υπομέτρο 4.1 θα λαμβάνεται υπόψη, η δήλωση ΟΣΔΕ 2016 με φορολογικά στοιχεία του έτους 2016, ή ΟΣΔΕ 2017 με φορολογικά στοιχεία του 2016. Με την έναρξη της υποβολής Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2017, δύναται να λαμβάνεται υπόψη και η δήλωση ΟΣΔΕ 2017 με φορολογικά στοιχεία του 2017.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

(Για την υποβολή αίτησης ενίσχυσης στο Υπομέτρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020)

Βεβαιώνεται ότι η/ο κα/κος …………………… με ΑΦΜ ………….. κάτοικος……………….. πληροί, κατά την ημερομηνία χορήγησης της παρούσας, όλα τα κριτήρια για να ενταχθεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίας γεωργός του άρθρου 2 παρ. 1 περ. α΄ του Ν.3874/2010 (Α΄ 151), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, πλην αυτό της έκδοσης πράξης ασφάλισης, από τον ΕΦΚΑ
(πρώην ΟΓΑ), αν και έχει υποβάλει τη σχετική αίτηση προς τον φορέα αυτό, με αριθμ. πρωτ.………………..

Η παρούσα βεβαίωση χορηγείται αποκλειστικά για χρήση στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις»του ΠΑΑ 2014 – 2020 κατά το έτος 2018.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ