σταφυλια

Υποχρεωτική η δήλωση παραγωγής οίνου – Ποιοι απαλλάσσονται και τα πρόστιμα

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
συμπεριλαμβανομένων και των συνεταιριστικών οινοποιείων, που παράγουν οίνο/ή και γλεύκος (μούστο) για εμπορικούς σκοπούς ή αναθέτουν την παραγωγή του για λογαριασμό τους, υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης παραγωγής.

Η υποβολή της δήλωσης παραγωγής γίνεται μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με έναρξη την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους και λήξη την 15η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Η υποβολή της εν λόγω δήλωσης είναι υποχρεωτική ακόμη και σε περιπτώσεις όπου η παραγωγή είναι μηδενική.

Η ποσότητα οίνου που αναφέρεται στη δήλωση παραγωγής είναι η συνολική ποσότητα που λαμβάνεται στο τέλος της κύριας αλκοολικής ζύμωσης, συμπεριλαμβανομένων των οινολασπών.

Ποιοι απαλλάσσονται

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής της δήλωσης παραγωγής μόνο οι αμπελουργοί που είναι μέλη ενός η περισσότερων συνεταιριστικών οινοποιείων ή ομάδων παραγωγών και έχουν παραδώσει το σύνολο της παραγωγής τους στα εν λόγω συνεργατικά οινοποιεία ή ομάδες διατηρούν το δικαίωμα παρασκευής ποσότητας οίνου μικρότερης από 10 εκατόλιτρα με οινοποίηση για οικογενειακή κατανάλωση, εφόσον τα εν λόγω συνεταιριστικά οινοποιεία ή ομάδες υπέχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης παραγωγής.

Τα πρόστιμα

Στις περιπτώσεις μη υποβολής εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών των υποχρεωτικών δηλώσεων παραγωγής επιβάλλονται κυρώσεις που έχουν τη μορφή χρηματικού προστίμου.

  • περιπτώσεις υπέρβασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης κατά 15 εργάσιμες ημέρες το μέγιστο. (Πίνακας 1)
  • περιπτώσεις όπου δεν έχει υποβληθεί η δήλωση από τον υπόχρεο. (Πίνακας 2)