μελισσοκομια

Υποχρεωτική η Ψηφιακή Μελισσοκομική Ταυτότητα – Η διαδικασία έκδοσης

Σε κάθε ενεργό μελισσοκόμο, ο οποίος εγγράφεται στο Εθνικό Ηλεκτρονικό
Μελισσοκομικό Μητρώο θα χορηγείται ατομική ψηφιακή μελισσοκομική ταυτότητα, σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η μελισσοκομική ταυτότητα αποτελεί επίσημο κρατικό έγγραφο. Κάθε ενεργός μελισσοκόμος ή ο «υπεύθυνος μελισσοκομείου , κατά τη διάρκεια των μελισσοκομικών χειρισμών και των μετακινήσεων των κυψελών του ή και όταν εμπορεύεται μελισσοκομικά προϊόντα, αναπαραγωγικό υλικό ή/και παραφυάδες παραγωγής του και εν γένει κατά την άσκηση της μελισσοκομικής δραστηριότητας, οφείλει να φέρει, σε φυσική ή ηλεκτρονική – άυλη μορφή και να επιδεικνύει, όποτε του ζητηθεί από αρμόδια θεσμικά ελεγκτικά όργανα και αρχές, τη μελισσοκομική του ταυτότητα.

Η υποβολή αίτησης εγγραφής στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο, οδηγεί ταυτόχρονα στην έκδοση και χορήγηση μελισσοκομικής ταυτότητας. Με την απόκτηση της ιδιότητας του ενεργού μελισσοκόμου, εκδίδεται και χορηγείται η μελισσοκομική ταυτότητα στον ενδιαφερόμενο, χωρίς περαιτέρω ενέργειες εκ μέρους του και χωρίς οικονομική του επιβάρυνση.

Η μελισσοκομική ταυτότητα χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων για τη διαπίστωση της ισχύος των προνομίων του ενεργού μελισσοκόμου, την παρακολούθηση και έλεγχο των μετακινήσεων των κυψελών των μελισσοκόμων και την προσβασιμότητα στις κυψέλες, την εξακρίβωση των στοιχείων των μελισσοκόμων κατά τη διάρκεια διακίνησης ή/ και εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων παραγωγής τους, αναπαραγωγικού υλικού ή παραφυάδων παραγωγής τους, κατά τη μεταφορά μελισσοκομικού υλικού – εξοπλισμού ή κενών κυψελών, για τον περιορισμό, την πρόληψη και την αντιμετώπιση κρουσμάτων μελισσοκλοπής, κλπ

Πρότυπο φυσικής μορφής της μελισσοκομικής ταυτότητας