βιολογικη

Βιολογικά προϊόντα: Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για αύξηση παραγωγής και κατανάλωσης

Τόνωση της κατανάλωσης, αύξηση της παραγωγής και περαιτέρω βελτίωση της βιωσιμότητας είναι οι τρεις άξονες του σχεδίου δράσης της Ε.Ε. για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής μέσα από 23 δράσεις.

Μέσω της βιολογικής παραγωγής επιτυγχάνονται σημαντικά οφέλη: οι βιολογικοί αγροί έχουν περίπου 30 % μεγαλύτερη βιοποικιλότητα, τα ζώα βιολογικής εκτροφής έχουν πολύ καλύτερη διαβίωση και λαμβάνουν λιγότερα αντιβιοτικά, οι βιοκαλλιεργητές έχουν υψηλότερα εισοδήματα και είναι πιο ανθεκτικοί, και οι καταναλωτές γνωρίζουν ακριβώς τι παίρνουν χάρη στο λογότυπο βιολογικής παραγωγής της ΕΕ.

Προώθηση της κατανάλωσης

Το σχέδιο δράσης προτείνει διάφορες συγκεκριμένες δράσεις με στόχο την τόνωση της ζήτησης, τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και τη στροφή των πολιτών προς τα βιολογικά τρόφιμα. Τούτο περιλαμβάνει: ενημέρωση και επικοινωνία σχετικά με τη βιολογική παραγωγή, προώθηση της κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων, ενθάρρυνση μεγαλύτερης χρήσης βιολογικών προϊόντων στα δημόσια κυλικεία μέσω δημόσιων συμβάσεων και αύξηση της διανομής βιολογικών προϊόντων στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για τα σχολεία.

Οι δράσεις αποσκοπούν επίσης, για παράδειγμα, στην πρόληψη της απάτης, στην αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και στη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας των βιολογικών προϊόντων.

Ο ιδιωτικός τομέας μπορεί επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, για παράδειγμα, ανταμείβοντας τους εργαζομένους με «βιο-επιταγές» τις οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιούν για την αγορά βιολογικών τροφίμων.

Αύξηση της παραγωγής

Επί του παρόντος, περίπου το 8,5 % της γεωργικής έκτασης της ΕΕ καλλιεργείται με βιολογικό τρόπο και οι τάσεις δείχνουν ότι με τον σημερινό ρυθμό ανάπτυξης, η ΕΕ θα φθάσει το 15-18 % έως το 2030.

Το εν λόγω σχέδιο δράσης παρέχει την εργαλειοθήκη για περαιτέρω ώθηση και για την επίτευξη ποσοστού 25 %. Ενώ το σχέδιο δράσης επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στο αποτέλεσμα έλξης όσον αφορά τη ζήτηση, η Κοινή Γεωργική Πολιτική θα εξακολουθήσει να αποτελεί βασικό εργαλείο για τη στήριξη της μετατροπής. Αυτή τη στιγμή, ποσοστό περίπου 1,8 % (7,5 δισ. ευρώ) της ΚΓΠ χρησιμοποιείται για τη στήριξη της βιολογικής γεωργίας. Η μελλοντική ΚΓΠ θα περιλαμβάνει οικολογικά προγράμματα που θα χρηματοδοτηθούν με προϋπολογισμό ύψους 38-58 δισ. ευρώ για την περίοδο 2023-2027, ανάλογα με την έκβαση των διαπραγματεύσεων σχετικά με την ΚΓΠ. Τα οικολογικά προγράμματα μπορούν να εφαρμοστούν με σκοπό την προώθηση της βιολογικής γεωργίας.

Πέρα από την ΚΓΠ, τα βασικά εργαλεία περιλαμβάνουν τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και τη δικτύωση για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την πιστοποίηση ομάδων γεωργών αντί μεμονωμένων ατόμων, την έρευνα και την καινοτομία, τη χρήση αλυσίδας συστοιχιών και άλλων τεχνολογιών για τη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας, την αύξηση της διαφάνειας της αγοράς, την ενίσχυση της τοπικής και της μικρής κλίμακας επεξεργασίας, τη στήριξη της οργάνωσης της αλυσίδας των τροφίμων και τη βελτίωση της διατροφής των ζώων.

Για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη βιολογική παραγωγή, η Επιτροπή θα διοργανώνει κάθε χρόνο «ημέρα βιολογικής παραγωγής» της ΕΕ, καθώς και βραβεία στην αλυσίδα βιολογικών τροφίμων, για την αναγνώριση της αριστείας σε όλα τα στάδια της αλυσίδας βιολογικών τροφίμων. Η Επιτροπή θα ενθαρρύνει επίσης την ανάπτυξη δικτύων βιολογικού τουρισμού μέσω των «βιοπεριφερειών». Οι «βιοπεριφέρειες» είναι περιοχές όπου γεωργοί, πολίτες, τουριστικοί φορείς, ενώσεις και δημόσιες αρχές συνεργάζονται για τη βιώσιμη διαχείριση των τοπικών πόρων, με βάση βιολογικές αρχές και πρακτικές.

Βελτίωση της βιωσιμότητας

Τέλος, το σχέδιο αποσκοπεί επίσης στην περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεων της βιολογικής γεωργίας όσον αφορά τη βιωσιμότητα. Για να επιτευχθεί αυτό, οι δράσεις θα επικεντρωθούν στη βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων, στη διασφάλιση της διαθεσιμότητας βιολογικών σπόρων, στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του τομέα και στην ελαχιστοποίηση της χρήσης πλαστικών, νερού και ενέργειας.

Η Επιτροπή προτίθεται επίσης να αυξήσει το μερίδιο της έρευνας και της καινοτομίας και να διαθέσει τουλάχιστον το 30 % του προϋπολογισμού για δράσεις έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της γεωργίας, της δασοκομίας και στις αγροτικές περιοχές, σε θέματα που αφορούν ή είναι συναφή με τον τομέα της βιολογικής παραγωγής.