Βιολογικά Προϊόντα: Η διαδικασία για αλλαγή Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης

Στην περίπτωση που ένας παραγωγός/επιχειρηματίας είναι ενταγμένος στο σύστημα ελέγχου πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων και επιθυμεί να αλλάξει Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ), οφείλει:

 • να υποβάλλει αίτηση σε έναν εκ των υπολοίπων εγκεκριμένων ΟΕΠ της επιλογής του και
 • να καταγγείλλει εγγράφως την ισχύουσα σύμβαση με τον αρμόδιο για τον έλεγχό του ΟΕΠ, ενημερώνοντάς τον για τα στοιχεία του νέου ΟΕΠ, στον οποίον υποβλήθηκε η αίτηση.

Ο ΟΕΠ οφείλει να κάνει αποδεκτή τη καταγγελία της ισχύουσας σύμβασης του αιτούμενου επιχειρηματία, το αργότερο, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της, εφόσον:

 • έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές υποχρεώσεις του επιχειρηματία,
 • ο επιχειρηματίας δεν περιλαμβάνεται σε προγραμματισμένο έλεγχο του ΟΕΠ
 • ο ΟΕΠ δεν βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης τυχόν ευρημάτων που προέκυψαν από
  έλεγχο του επιχειρηματία, πριν από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης από αυτόν.

Αν υφίστανται μια ή περισσότερες από τις παραπάνω εκκρεμότητες, ο ΟΕΠ ενημερώνει σχετικά την επιχείρηση και τον νέο ΟΕΠ εντός 3 εργάσιμων ημερών από την καταγγελία της Σύμβασης. Αν υπάρχει διαφωνία ως προς τις οικονομικές υποχρεώσεις μεταξύ του ΟΕΠ και του επιχειρηματία, ο ΟΕΠ οφείλει να αποδέχεται την καταγγελία της σύμβασης εφόσον ο επιχειρηματίας έχει προβεί σε προσφυγή στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια.

Αφού παρέλθει η αποκλειστική προθεσμία των 10 εργασίμων ημερών, εφόσον ο συμβεβλημένος ΟΕΠ δεν βεβαίωσε εγγράφως τον αιτούντα επιχειρηματία ότι συντρέχει κάποιο κώλυμα , η μεταξύ τους σύμβαση λύεται αυτοδικαίως. Στην περίπτωση αυτή ο «παλιός» ΟΕΠ υποχρεούται να διαβιβάσει τον τηρούμενο σε αυτόν φάκελο του επιχειρηματία στο «νέο» ΟΕΠ εντός 2 εργασίμων ημερών.

Μετά την τεκμηριωμένη ημερομηνία άρσης των τυχόν εκκρεμοτήτων, ο παλιός ΟΕΠ οφείλει να κάνει αποδεκτή την καταγγελία της Σύμβασης, το αργότερο, εντός 5 εργάσιμων ημερών. Αφού παρέλθει η προθεσμία των 5 εργάσιμων ημερών και ο «παλιός» ΟΕΠ δεν αποστείλει το φάκελο, λύεται αυτοδίκαια η μεταξύ τους σύμβαση.

Μετά τη διαβίβαση του φακέλου στον νέο ΟΕΠ, αυτός ελέγχει τα στοιχεία και συνάπτει νέα Σύμβαση με τον επιχειρηματία, το αργότερο, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την αποστολή του φακέλου σε αυτόν.

Αν στην επιχείρηση έχουν επιβληθεί κυρώσεις για διαπιστωμένες μη συμμορφώσεις από τον προηγούμενο ΟΕΠ, αυτές εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την αλλαγή του ΟΕΠ και η εφαρμογή τους επιβλέπεται από τον νέο ΟΕΠ.

Μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής, ο επιχειρηματίας, βάσει των παραστατικών εγγράφων που τηρεί στον φάκελο ελέγχου (τιμολόγια, δελτία αποστολής κλπ.) υπολογίζει και καταγράφει τις συγκεκριμένες παρτίδες ή/και ποσότητες των βιολογικών προϊόντων που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά. Στη συνέχεια υπολογίζει τα αδιάθετα αποθέματα, εάν υπάρχουν, έως την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης με τον νέο ΟΕΠ. Τα αποτελέσματα του παραπάνω υπολογισμού καταγράφονται στο τηρούμενο σχετικό αρχείο.

Βιολογικά Προϊόντα: Η διαδικασία για αλλαγή Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης

Στην περίπτωση που ένας παραγωγός/επιχειρηματίας είναι ενταγμένος στο σύστημα ελέγχου πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων και επιθυμεί να αλλάξει Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ), οφείλει:

 • να υποβάλλει αίτηση σε έναν εκ των υπολοίπων εγκεκριμένων ΟΕΠ της επιλογής του και
 • να καταγγείλλει εγγράφως την ισχύουσα σύμβαση με τον αρμόδιο για τον έλεγχό του ΟΕΠ, ενημερώνοντάς τον για τα στοιχεία του νέου ΟΕΠ, στον οποίον υποβλήθηκε η αίτηση.

Ο ΟΕΠ οφείλει να κάνει αποδεκτή τη καταγγελία της ισχύουσας σύμβασης του αιτούμενου επιχειρηματία, το αργότερο, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της, εφόσον:

 • έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές υποχρεώσεις του επιχειρηματία,
 • ο επιχειρηματίας δεν περιλαμβάνεται σε προγραμματισμένο έλεγχο του ΟΕΠ
 • ο ΟΕΠ δεν βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης τυχόν ευρημάτων που προέκυψαν από
  έλεγχο του επιχειρηματία, πριν από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης από αυτόν.

Αν υφίστανται μια ή περισσότερες από τις παραπάνω εκκρεμότητες, ο ΟΕΠ ενημερώνει σχετικά την επιχείρηση και τον νέο ΟΕΠ εντός 3 εργάσιμων ημερών από την καταγγελία της Σύμβασης. Αν υπάρχει διαφωνία ως προς τις οικονομικές υποχρεώσεις μεταξύ του ΟΕΠ και του επιχειρηματία, ο ΟΕΠ οφείλει να αποδέχεται την καταγγελία της σύμβασης εφόσον ο επιχειρηματίας έχει προβεί σε προσφυγή στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια.

Αφού παρέλθει η αποκλειστική προθεσμία των 10 εργασίμων ημερών, εφόσον ο συμβεβλημένος ΟΕΠ δεν βεβαίωσε εγγράφως τον αιτούντα επιχειρηματία ότι συντρέχει κάποιο κώλυμα , η μεταξύ τους σύμβαση λύεται αυτοδικαίως. Στην περίπτωση αυτή ο «παλιός» ΟΕΠ υποχρεούται να διαβιβάσει τον τηρούμενο σε αυτόν φάκελο του επιχειρηματία στο «νέο» ΟΕΠ εντός 2 εργασίμων ημερών.

Μετά την τεκμηριωμένη ημερομηνία άρσης των τυχόν εκκρεμοτήτων, ο παλιός ΟΕΠ οφείλει να κάνει αποδεκτή την καταγγελία της Σύμβασης, το αργότερο, εντός 5 εργάσιμων ημερών. Αφού παρέλθει η προθεσμία των 5 εργάσιμων ημερών και ο «παλιός» ΟΕΠ δεν αποστείλει το φάκελο, λύεται αυτοδίκαια η μεταξύ τους σύμβαση.

Μετά τη διαβίβαση του φακέλου στον νέο ΟΕΠ, αυτός ελέγχει τα στοιχεία και συνάπτει νέα Σύμβαση με τον επιχειρηματία, το αργότερο, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την αποστολή του φακέλου σε αυτόν.

Αν στην επιχείρηση έχουν επιβληθεί κυρώσεις για διαπιστωμένες μη συμμορφώσεις από τον προηγούμενο ΟΕΠ, αυτές εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την αλλαγή του ΟΕΠ και η εφαρμογή τους επιβλέπεται από τον νέο ΟΕΠ.

Μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής, ο επιχειρηματίας, βάσει των παραστατικών εγγράφων που τηρεί στον φάκελο ελέγχου (τιμολόγια, δελτία αποστολής κλπ.) υπολογίζει και καταγράφει τις συγκεκριμένες παρτίδες ή/και ποσότητες των βιολογικών προϊόντων που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά. Στη συνέχεια υπολογίζει τα αδιάθετα αποθέματα, εάν υπάρχουν, έως την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης με τον νέο ΟΕΠ. Τα αποτελέσματα του παραπάνω υπολογισμού καταγράφονται στο τηρούμενο σχετικό αρχείο.