ντοματα

Βιολογικά προϊόντα: Υπερτετραπλασιασμός των λιανικών πωλήσεων

Περισσότερες γεωργικές εκτάσεις για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων, νέες επιχειρήσεις στον κλάδο και αύξηση του μεριδίου αγοράς συνθέτουν την εικόνα της όλο και μεγαλύτερης διείσδυσης των βιολογικών προϊόντων στην Ε.Ε.

Σύμφωνα με μελέτες, η συνολική γεωργική έκταση που χρησιμοποιείται για τη βιολογική γεωργία στην ΕΕ αυξήθηκε από 9,1 εκατ. εκτάρια το 2010 σε 12 εκατ. εκτάρια το 2016, αύξηση δηλαδή κατά 33 %.

Κατά την ίδια περίοδο, οι λιανικές πωλήσεις βιολογικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 69 %, από 18,1 δισ. ευρώ σε 30,7 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη της γεωργικής έκτασης που προορίζεται για βιολογική
παραγωγή και των λιανικών πωλήσεων στην Ε.Ε. την περίοδο 2000-2017 – Ερευνητικό Ινστιτούτο Βιολογικής Γεωργίας (FiBL), Frick,
Ελβετία

Οι τιμές που καταβάλλουν οι καταναλωτές για τα βιολογικά προϊόντα είναι υψηλότερες από εκείνες των συμβατικών, και ενίοτε πολύ υψηλότερες. Η διαφορά τιμής επηρεάζεται τόσο από τη ζήτηση των καταναλωτών όσο και από τις διαφορές στο κόστος μεταποίησης και διανομής.

Δυστυχώς όμως μόνο ένα τμήμα της προσαύξησης αυτής εισπράττεται από τους παραγωγούς.

Οι βιοκαλλιεργητές της ΕΕ μπορούν να λάβουν ειδική οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ. Μεταξύ του 2015 και του 2018, οι επιδοτήσεις της ΕΕ ανέρχονταν κατά μέσο όρο σε 700 εκατ. ευρώ ετησίως.