χρηματα

Βιολογικές Καλλιέργειες: 2η εκκαθάριση πληρωμής δικαιούχων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ολοκληρώθηκε ο υπολογισμός πληρωμών 2ης εκκαθάρισης για το έτος εφαρμογής 2018 που έληξε στο τέλος του Μαΐου 2019.

Για τις δράσεις της φυτικής παραγωγής το ποσό ανέρχεται σε 208.914 € και για τις δράσεις της ζωικής παραγωγής το ποσό ανέρχεται σε 512.859 € πανελλαδικά.

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου εδώ.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά σχετική ενδικοφανή προσφυγή κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής, έως τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019.

Με την ενδικοφανή προσφυγή οι παραγωγοί έχουν την δυνατότητα να προβούν σε διόρθωση προφανών σφαλμάτων που αφορούν στα παραστατικά συμμόρφωσης ή/και να προβάλουν αντιρρήσεις κατά των ευρημάτων που έχουν προκύψει κατά τον υπολογισμό πληρωμής τους.