αγροκτημα

Βιολογικές Καλλιέργειες – Μέτρο 11: Η διαδικασία τροποποίησης ή μεταβίβασης

Κάθε ενταγμένη στο Μέτρο 11 πράξη δύναται να τροποποιηθεί.

Τροποποίηση της πράξης μπορεί να προκύψει είτε μετά από αίτημα του δικαιούχου, είτε κατά τη διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της πράξης, στην περίπτωση που διαπιστώνονται αλλαγές στα στοιχεία της πράξης ή αποκλίσεις κατά την υλοποίηση της πράξης.

Τα αιτήματα τροποποίησης πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος.

Οι τροποποιήσεις μπορεί να αφορούν:

  • τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης,
  • αλλαγή στοιχείων του δικαιούχου (της νομικής μορφής, της επωνυμίας της επιχείρησης, επώνυμο, κλπ.),
  • μεταβιβάσεις εκμεταλλεύσεων ή τμημάτων αυτών.

Όσον αφορά την αίτηση μεταβίβασης αυτή υποβάλλεται από το μεταβιβαστή ηλεκτρονικά και στη συνέχεια ο αποδέκτης, αφού εγγραφεί στο Πληροφοριακό Σύστημα, κάνει αποδοχή της μεταβίβασης.

Κάθε δικαιούχος δύναται να μεταβιβάσει το σύνολο (ολική μεταβίβαση) ή μέρος της ενταγμένης στο Μέτρο 11 εκμετάλλευσής του μόνο μία φορά ανά έτος εφαρμογής, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, και σε έναν μόνο αποδέκτη.