προβατα-κτηνοτροφια

Βιολογική κτηνοτροφία – Μέτρο 11: Ξεκίνησαν οι δεσμεύσεις των κτηνοτρόφων

Οι υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των δικαιούχων κτηνοτρόφων που εντάχθηκαν στην τελευταία προκήρυξη του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» ξεκίνησαν από 1 Ιουνίου, ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων και η διάρκεια των δεσμεύσεων:

 • για τη δράση 11.1.2 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
  παραγωγής στην κτηνοτροφία» είναι 3 έτη
 • για τη δράση 11.2.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
  παραγωγής στην κτηνοτροφία» είναι 5 έτη

Η σύμβαση με γεωπόνο και άλλες σημαντικές δεσμεύσεις

Εκτός των δεσμεύσεων για εφαρμογή βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι οφείλουν κατ’ έτος, να καλύπτονται από νόμιμη σύμβαση με σύμβουλο γεωπόνο ή τεχνολόγο γεωπονίας. Η εν λόγω σύμβαση, θα πρέπει να συναφθεί και κατατεθεί στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος εντός 3 μηνών από την απόφαση Ένταξης κάθε δικαιούχου, συνοδευόμενη από την Έναρξη Επιτηδεύματος / Εργασιών του συμβούλου.

Η δέσμευση αυτή, δεν ισχύει όταν ο δικαιούχος υπάγεται ο ίδιος στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να καταθέσει επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου του στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος.

Οι δικαιούχοι των δράσεων του υπομέτρου 11.1, υποχρεούνται να συνάψουν σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης εντός χρονικού διαστήματος 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της απόφασης ένταξης.

Οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι δεσμεύονται:

 • Να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των βοσκοτόπων και το είδος των ζώων με τα οποία εντάχθηκαν στο μέτρο, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας – εξαιρετικών περιστάσεων. Στην περίπτωση των βοσκοτόπων, τμήματα αυτών δύνανται να ανανεώνονται με τμήματα άλλων βοσκοτόπων.
 • Να υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση πληρωμής μέσω της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.
 • Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά κατ΄ έτος μέσω του ΠΣ, τα παραστατικά συμμόρφωσης των ειδικών διατάξεων.

Τι πρέπει να περιέχει ο φάκελος του δικαιούχου

Να τηρούν υποχρεωτικά φάκελο δικαιούχου. Ο φάκελος δικαιούχου περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής:

 • Υπογεγραμμένη αίτηση στήριξη, όπως υποβλήθηκε οριστικά στο ΠΣ.
 • Απόφαση Ένταξης Πράξεων στην οποία να συμπεριλαμβάνεται ο δικαιούχος και τυχόν τροποποιήσεις αυτής.
 • Σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων (ΟΕ&Π).
 • Αντίγραφα των ετήσιων αιτήσεων πληρωμής.
 • Άδεια κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή προέγκριση αυτής.
 • Μητρώο κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.
 • Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής.
 • Μητρώο Εισροών και Εκροών.Ημερολόγιο εργασιών (ΜΕΕ-ΗΕ), το οποίο περιλαμβάνει ημερολόγιο εργασιών και νόμιμα παραστατικά αγοράς (κυρίως για σπόρους, λιπάσματα, ζωοτροφές) και πώλησης προϊόντων, και στις περιπτώσεις που ο γεωργός χρησιμοποιεί κοπριά και εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων, υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφονται η ακριβής ποσότητα κοπριάς και η προέλευση αυτής.
 • Τυχόν άλλα παραστατικά που αφορούν στο Μέτρο (π.χ. σύμβαση με σύμβουλο κ.α.).

Εκπαίδευση

Τέλος, εφόσον έχουν ενταχθεί στο υπομέτρο 11.1, να καταρτιστούν στις βιολογικές καλλιεργητικές πρακτικές και μεθόδους κατά τη διάρκεια της τριετούς δέσμευσης.

Η δέσμευση αυτή δεν ισχύει στις εξής περιπτώσεις όπου:

 • ο δικαιούχος συμμετέχει και στο υπομέτρο 11.2 ή
 • ο δικαιούχος είναι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ σχολών Γεωτεχνικής κατεύθυνσης.