βαμβακι

Χορήγηση ειδικής ενίσχυσης στο βαμβάκι: Οι υποχρεώσεις των παραγωγών

Οι παραγωγοί βάμβακος για να λάβουν την ειδική στρεμματική ενίσχυση για το βαμβάκι πρέπει, σύμφωνα με τη νομοθεσία, να έχουν τηρήσει όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να έχουν χρησιμοποιήσει για την καλλιέργειά τους αποκλειστικά πιστοποιημένο σπόρο με ελάχιστη ποσότητα 16 κιλών ανά καλλιεργούμενο εκτάριο ή 13 κιλών ανά εκτάριο στην περίπτωση καλλιέργειας υβριδίων βάμβακος με καταληκτική ημερομηνία σποράς την 31η Μαΐου 2020. Η σπορά των επιλέξιμων εκτάσεων με βαμβάκι αποδεικνύεται με: την προσκόμιση πρωτοτύπου τιμολογίου αγοράς ή τιμολογίου αγοράς- δελτίου αποστολής ή απόδειξη λιανικής πώλησης και βεβαίωση του φορέα πώλησης σπόρου ανά ποικιλία και καρτέλας σπόρου.
  • Στην αίτηση της ενιαίας ενίσχυσης πρέπει να αναφέρουν το όνομα της ποικιλίας του χρησιμοποιούμενου σπόρου, το όνομα και τη διεύθυνση της εγκεκριμένης Διακλαδικής Οργάνωσης, εφόσον ο παραγωγός είναι μέλος, καθώς και να αιτούνται της ειδικής ενίσχυσης.
  • Να συγκομίζουν και να παραδίδουν τουλάχιστον την ελάχιστη στρεμματική απόδοση της καλλιεργητικής ζώνης στην οποία ανήκουν (Τροποποίηση αριθμ. 4755/108273/30-09-2016 της Υπουργικής Απόφασης) , υπογράφοντας πέραν των άλλων την προβλεπόμενη σύμβαση αγοραπωλησίας με την εκκοκκιστική επιχείρηση ή τη Συνεταιριστική Οργάνωση, εφόσον το επιλέξουν, που θα διαπραγματευτεί και θα πουλά την παραγωγή τους σε εκκοκκιστική επιχείρηση για λογαριασμό τους.
  • Να μην παραδίδουν σύσπορο βαμβάκι με ποσοστό ξένων υλών μεγαλύτερο του 10% διότι δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της ελάχιστης στρεμματικής απόδοσης.
  • Οι παραδόσεις στα εκκοκκιστήρια πρέπει να ολοκληρωθούν έως την 31η Ιανουαρίου 2021 το αργότερο.

Δείτε τις υποχρεώσεις παραγωγών, εκκοκκιστικών επιχειρήσεων, Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Ομάδων Παραγωγών για την χορήγηση της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι περιόδου 2020/21 εδώ