Χρήμα

Χρηματοδότηση έως 1.800 ευρώ σε επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας

Νέα χρηματοδότηση ίση με το 50% των εξόδων της επιχείρησης που έγιναν το 2019 και έως του ποσού των 1.800€ με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης θα λάβουν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας.

Η νέα Πρόσκληση στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας που, λόγω του χαμηλού ποσού των ετήσιων εξόδων τους για το 2019, δεν μπόρεσαν να επωφεληθούν από την επιχορήγηση κεφαλαίου κίνησης που προηγήθηκε με την Πρόσκληση ύψους 40 εκ. ευρώ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 5 εκατ. €. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινά στις 27/1/2021 και λήγει στις 3/3/2021.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:

  • των αγορών εμπορευμάτων χρήσης
  • του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση(πλην αυτών που καταβλήθηκαν για αγροτικές-βιολογικές δραστηριότητες)
  • των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης
  • του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών
  • του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές-βιολογικές δραστηριότητες)
  • των διαφόρων λειτουργικών εξόδων (πλην αυτών που αφορούν αγροτικές-βιολογικές δραστηριότητες).

Σε περίπτωση που το άθροισμα των εξόδων είναι μικρότερο των 10.000€ και μεγαλύτερο των 3.600€, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 1.800€, σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο ή ίσο των 3.600€ και μεγαλύτερο ή ίσο των 2.000€ η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση προκύπτει από το άθροισμα των εξόδων πολλαπλασιαζόμενο με 50%, ενώ δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην Δράση επιχειρήσεων που το άθροισμα είναι μικρότερο των 2.000€.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) με την ένδειξη: «Ένεση Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Δυτική Μακεδονία».