αναπτυξη-χρηματοδοτηση

Χρηματοδότηση έως και 65% για τη σύγχρονη μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα

Μια νέα Δράση που θα στηρίξει την ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με συνολικό προϋπολογισμό 10 εκατ. € από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, προκηρύχθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης (70%) αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις ενώ το υπόλοιπο 30% θα κατανεμηθεί σε νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Για τη συμμετοχή στη Δράση «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ» οι επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το σύνολο του επενδυτικού τους σχεδίου εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και να διαθέτουν επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Προϋπολογισμοί και ποσοστά χρηματοδότησης

Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται:

  • από 20.000,00€ έως 300.000,00€ για τα επενδυτικά σχέδια, που χρηματοδοτούνται μέσω του κανονισμού ΕΕ 1407/2013 (Deminimis).
  • από 20.000,00€ έως 1.000.000,00€ για τα επενδυτικά σχέδια, που χρηματοδοτούνται μέσω του κανονισμού ΕΕ 651/2014 (Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό).

Η ενίσχυση των επενδυτικών προτάσεων της πρώτης κατηγορίας ανέρχεται στο 65% ενώ για επενδυτικά σχέδια της δεύτερης κατηγορίας είναι 55% για τις μικρές πολύ μικρές επιχειρήσεις και 45% για τις μεσαίες επιχειρήσεις.

Επιλέξιμες δαπάνες

Η δράση χρηματοδοτεί δαπάνες που μπορεί να αφορούν κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις κτιριακών εγκαταστάσεων, προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εξοπλισμού, συστήματα αυτοματισμού, μεταφορικά μέσα για χρήση εντός και εκτός της επιχείρησης, εξοπλισμό εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ κλπ.

Επίσης, χρηματοδοτούνται οι δαπάνες προσωπικού καθώς και η επαγγελματική του κατάρτιση.

Η δράση χρηματοδοτεί επίσης λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού καθώς και δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων, προώθησης προϊόντων κ.α

Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ενώ η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων, είναι έως 2 έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών προτάσεων ξεκινά στις 6/10/2020 ώρα 13:00 και λήγει 27/11/2020 ώρα 15:00.

Η επιστημονική ομάδα συμβούλων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ αναλαμβάνει να σας κατευθύνει σωστά στο σχεδιασμό της επενδυτικής σας πρότασης, την εκπόνηση της οικονομοτεχνικής μελέτης, την υποβολή του φακέλου χρηματοδότησης και την υποστήριξη καθ’όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Επικοινωνήστε μαζί μας  στα τηλ: 21121589606977890474 ή στα email: info@ellinikigeorgia.gr και ependyseis@ellinikigeorgia.gr