αρδευση

Χρηματοδότηση επενδύσεων για την εξοικονόμηση ύδατος μέσω της Δράσης 4.1.2

Μέσα στους επόμενους μήνες πρόκειται να δημοσιευθεί νέα Δράση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 η οποία θα αφορά επενδύσεις αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού οι οποίες στοχεύουν στη εξοικονόμηση ύδατος καθώς και επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις οι οποίες στοχεύουν στην αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων.

Η υπουργική Απόφαση που καθορίζει το πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης 4.1.2: «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες για τη δημοσίευσή της.

Για να λάβετε μέρος στη δημόσια διαβούλευση πατήστε εδώ.

Σύμφωνα με το σχέδιο Απόφασης δικαιούχοι των δράσεων μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων, οι οποίοι έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος που θα ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες επενδύσεις σύμφωνα με το σχέδιο της Απόφασης αφορούν την αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού με στόχο την εξοικονόμηση ύδατος, όπως:

  • Αρδευτικά συστήματα.
  • Δεξαμενές όγκου έως 500 κ.μ. (όπως πλαστικές, μεταλλικές κ.λπ.) για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών συστημάτων της εκμετάλλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται από τα όμβρια ύδατα που κυρίως προέρχονται από την απορροή εγκαταστάσεων της εκμετάλλευσης.
  • Μηχανολογικός εξοπλισμός που αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση των υδάτων (π.χ. από βιολογικό καθαρισμό).
  • Ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης. (αφορούν γεωργία ακριβείας και περιλαμβάνουν δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, δικτύου μετεωρολογικών δεδομένων, εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης ή ασύρματου δικτύου, αισθητήρες, αυτοματοποιημένος έλεγχος συστημάτων άρδευσης).

Επίσης, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις:

  • Νέες γεωτρήσεις συμπεριλαμβανομένης και της απαραίτητης κτιριακής υποδομής (π.χ. μικρό αντλιοστάσιο).
  • Επιμέρους εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων γεωτρήσεων (ενδεικτικά, αλλαγή αντλίας, εγκατάσταση υδρομετρητή).
  • Δεξαμενές που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους και χρησιμεύουν για την αποθήκευση νερού βροχής (όμβρια) για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών συστημάτων της εκμετάλλευσης.

Ύψος επιλέξιμου προϋπολογισμού αίτησης στήριξης

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός για επενδύσεις που θα ενταχθούν στη δράση 4.1.2 δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά:

α) Τα 150.000 ευρώ για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων.

β) Τα 200.000 ευρώ για συλλογικές επενδύσεις. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τα 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης του συλλογικού σχήματος ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Σημειώνεται πως τα νεοσύστατα συλλογικά σχήματα δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα 200.000 ευρώ.