αγροκτημα-εξοχη

Χρηματοδότηση επενδύσεων στον αγροτουρισμό, τον οινοτουρισμό και τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα

Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως ο Αγροτουρισμός περιλαμβάνει ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, οι προκηρύξεις του οποίου αναμένονται να δημοσιευθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Ο νέος Αναπτυξιακός – στον οποίον εισάγονται ταχύτερες διαδικασίες αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων – προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες χρηματοδότησης στον τομέα του αγροτουρισμού, του οινοτουρισμού και των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης καθορίζεται από το μέγεθος του φορέα ως εξής:

 • για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό του 1 εκατ. €,
 • για μεσαίες επιχειρήσεις στο ποσό των 500.000 €,
 • για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 250.000 €,
 • για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των  100.000 €,
 • για συνεταιρισμούς Κοιν,Σ.Επ, Ομάδες Παραγωγών κ.λπ., στο ποσό των  50.000 €.

Δικαιούχοι μπορεί να είναι οι ακόλουθες νομικές μορφές επιχειρήσεων:

 • Εμπορική εταιρία
 • Συνεταιρισμός
 • Κοιν.Σ.Επ,
 • Αγροτικοί Συνεταιρισμοί,
 • Οργανώσεις Παραγωγών
 • ΑΕΣ
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες
 • Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ

Επιλέξιμες Δαπάνες

Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων όπως:

 • Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων,
 • η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού,
 • η αγορά επίπλων και σκευών εφόσον αποτελούν μέρος του ξενοδοχειακού εξοπλισμού,
 • τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού,
 • οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 • μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας. Το μισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς.

Επίσης μπορούν να ενισχυθούν συμπληρωματικά προς τις περιφερειακές ενισχύσεις και οι παρακάτω δαπάνες:

 • Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες (ένταση ενίσχυσης έως 50%),
 • Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης (ένταση ενίσχυσης έως 50%),
 • Δαπάνες για συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Α.Π.Ε. (ένταση ενίσχυσης έως 65%),
 • Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές  (ένταση ενίσχυσης έως 50%),
 • Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης (ένταση ενίσχυσης έως 65%),
 • Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων (ένταση ενίσχυσης έως 55%),
 • Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση  (ένταση ενίσχυσης έως 70%),
 • Δαπάνες για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις (ένταση ενίσχυσης έως 50%),
 • Δαπάνες για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και εργαζομένων με αναπηρία (ένταση ενίσχυσης έως 75%).

Ποσό ενίσχυσης

Η ένταση της περιφερειακής ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης δικαιούχου και την Περιφέρεια όπου βρίσκεται ο τόπος εγκατάστασης. Τα ποσοστά αυτά είναι αυξημένα σε σχέση με τα ποσοστά ενίσχυσης που ίσχυαν στον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο, κυμαίνονται από 15% έως και 70% και αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο και τις προϋποθέσεις ένταξης της δική σας επένδυσης καλέστε μας στα τηλ. 210-8223059, 211-2158960 ή στα email:  ae@a-athlos.gr και info@ellinikigeorgia.gr