χωριο

Χρηματοδότηση επενδύσεων στον τομέα του Αγροτουρισμού | Δικαιούχοι και ποσοστά ενίσχυσης

Επενδύσεις για την ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού και τη διασύνδεσή του με την πρωτογενή παραγωγή και τη μεταποίηση, μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 49 εκ. € και δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι νομικά πρόσωπα, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και κοινοπραξίες. Δεν ενισχύονται φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις.

Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες που προβλέπονται αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών, αγορά εξοπλισμού και νέων τεχνολογιών, δημιουργία αλυσίδων αξίας στην αγροδιατροφή, προώθηση νέων τουριστικών προϊόντων, συμβουλευτική.

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε πρότασης προβλέπεται στα 500.000€ για όλες τις επιχειρήσεις και ο μέγιστος στα 12,5 εκ €.

Ποσοστά ενισχύσεων ανάλογα με την Περιφέρεια και το μέγεθος των επιχειρήσεων:

Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης: 30/05/2022 έως 30/09/2022