αρδευση

Χρηματοδότηση για αρδευτικά συστήματα: Οι δικαιούχοι και οι επιλέξιμες δαπάνες

Με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής μέσω της εισαγωγής προηγμένων αρδευτικών συστημάτων και τη δημιουργία σύγχρονων φιλικών στο περιβάλλον γεωργικών εκμεταλλεύσεων η Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στο επόμενο διάστημα.

Η Δράση 4.1.2 θα εφαρμοστεί σε ολόκληρη τη χώρα παρέχοντας στήριξη τόσο σε συλλογικά σχήματα αγροτών (Συνεταιρισμούς, Ομάδες, Οργανώσεις και Ενώσεις Παραγωγών, ΚΟΙΝΣΕΠ) όσο και σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων.

Όσοι ενταχθούν στη νέα αυτή Δράση θα λάβουν οικονομική στήριξη για την αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού για την εξοικονόμηση ύδατος καθώς και για επενδύσεις εγγείων βελτιώσεων όπως γεωτρήσεις, πηγάδια, δεξαμενές κλπ.

Σημειώνεται ότι για να είναι επιλέξιμη μια γεωργική εκμετάλλευση θα πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση. 

Συλλογικά σχήματα

Εκτός από φυσικά και νομικά πρόσωπα, επιλέξιμα είναι τα συλλογικά σχήματα: ομάδες παραγωγών, οργανώσεις και ενώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί και ΚΟΙΝΣΕΠ.

Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ΚΟΙΝΣΕΠ πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι και ενήμεροι στο οικείο μητρώο ενώ τα λοιπά συλλογικά σχήματα να είναι αναγνωρισμένα. Επίσης θα πρέπει να εμφανίζουν, τις τρεις προηγούμενες χρήσεις από το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης, μέσο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000€ και κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων. Από τον περιορισμό αυτό εξαιρούνται όσα συλλογικά σχήματα συστάθηκαν εντός της προηγούμενης τριετίας από το έτος υποβολής.

Επιλέξιμες δαπάνες

Η Δράση χρηματοδοτεί την αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση αρδευτικών συστημάτων όπως στάγδην άρδευσης και μικροκαταιονισμού (σταθεροί μικροεκτοξευτές τοπικής άρδευσης χαμηλού ύψους), τις δεξαμενές όγκου έως 500 κ.μ. (όπως πλαστικές, μεταλλικές κ.λπ.) καθώς και τον μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό (όπως π.χ. αγωγοί μεταφοράς) που αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση των υδάτων για άρδευση (π.χ. από βιολογικό καθαρισμό). Επίσης χρηματοδοτούνται επενδύσεις γεωργίας ακριβείας όπως πχ δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, δικτύου μετεωρολογικών δεδομένων, εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης ή ασύρματου δικτύου, εδαφολογικής ανάλυσης, αισθητήρες, μετρητές, αυτοματοποιημένο έλεγχο συστημάτων άρδευσης, συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου και προγραμματισμού.

Δεν ενισχύονται επενδύσεις τεχνητής βροχής/καταιονισμού (ενδεικτικά: σταθεροί εκτοξευτήρες, αυτοπροωθούμενος εκτοξευτήρας/κανόνι, αυτοπροωθούμενη ράμπα με εκτοξευτήρες), συστήματα με αυλάκια και επιφανειακής άρδευσης με λεκάνες καθώς και η αντικατάσταση μεμονωμένων εξαρτημάτων, π.χ. αντικατάσταση μόνο των μικροεκτοξευτήρων του δικτύου.

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα αποκλειστικά αρδευτικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού τους (π.χ. σωληνώσεις, αντλία, γεννήτρια, ηλεκτρολογικός πίνακας, υδρομετρητής) και της απαραίτητης κτιριακής υποδομής (π.χ. μικρό αντλιοστάσιο).

Επίσης, ο επιμέρους εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων γεωτρήσεων/πηγαδιών (ενδεικτικά: αλλαγή αντλίας, γεννήτριας, ηλεκτρολογικού πίνακα, εγκατάσταση υδρομετρητή).

Στη Δράση εντάσσονται και δαπάνες που αφορούν δεξαμενές (χωμάτινες, μεταλλικές, κ.λπ.) που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους και χρησιμεύουν για την αποθήκευση νερού βροχής (όμβρια) για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών συστημάτων της εκμετάλλευσης.

Τέλος στις επιλέξιμες δαπάνες εντάσσονται οι αμοιβές για τη σύνταξη και υποβολή της αίτησης στήριξης και πληρωμής, οι αμοιβές για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών καθώς και η έκδοση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.

Η επιστημονική ομάδα συμβούλων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ αναλαμβάνει το σχεδιασμό της επενδυτικής σας πρότασης, τη σύνταξη και υποβολή του φακέλου χρηματοδότησης και την υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Επικοινωνήστε μαζί μας  στα τηλ: 21121589606977890474 ή στο email: info@ellinikigeorgia.gr

Κατεβάστε το ενημερωτικό έντυπο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ για τη Δράση 4.1.2 εδώ