Χρηματοδότηση για την αναδιάρθρωση δενδρωδών καλλιεργειών – Δικαιούχοι και ποσοστά ενίσχυσης

Με προϋπολογισμό κοντά στα 167 εκατ. € θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις για την αναδιάρθρωση δενδρωδών καλλιεργειών.

Συγκεκριμένα, θα ενισχυθούν επενδύσεις για την εκρίζωση υφιστάμενης φυτείας, την προμήθεια και εγκατάσταση νέων δενδρυλλίων και την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος στήριξης.

Δεν είναι επιλέξιμες οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και η ελαιοκαλλιέργεια.

Ο κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 500.000 ευρώ ενώ δεν μπορεί να ξεπερνά το 1.000.000 ευρώ.

Ποσοστά ενίσχυσης

  • Νησιά Αιγαίου Πελάγους (εκτός από την Κρήτη και την Εύβοια) Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο: 75%
  • Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία: 50%
  • Αττική: 40%

Τα ανωτέρω ποσοστά μπορούν να αυξηθούν κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες , υπό την προϋπόθεση ότι η μέγιστη ένταση ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 80% για συλλογικές επενδύσεις.

Δικαιούχοι είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις», εγγεγραμμένες στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα.

Επίσης, δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου, που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: από 28 Ιουλίου 2022 έως 30 Σεπτεμβρίου 2022