μελισσα-κυψελη

Χρηματοδότηση μελισσοκόμων για την έγκαιρη ανίχνευση του μικρού σκαθαριού κυψέλης

Με σκοπό τη στοχευμένη επιτήρηση και έγκαιρη ανίχνευση του μικρού σκαθαριού της κυψέλης το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εφαρμόζει τη χρηματοδοτούμενη δράση 2.1 «Εχθροί και Ασθένειες Μελισσών» σε επιλεγμένα μελισσοκομεία εντός καθορισμένων ζωνών υψηλού κινδύνου, για τα μελισσοκομικά έτη 2018 και 2019.

Ζώνη υψηλού κινδύνου θεωρείται η περιοχή που εκτείνεται εντός ακτίνας 10 χιλιομέτρων από πιθανές πύλες εισόδου του εντόμου που είναι:

 • Λιμένας Πειραιά (Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά)
 • Αερολιμένας Αθηνών (Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής)
 • Λιμένας Θεσσαλονίκης (Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης)
 • Αερολιμένας Θεσσαλονίκης (Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης)
 • Λιμένας Πατρών (Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας)
 • Λιμένας Ηγουμενίτσας (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας)
 • Λιμένας Ηρακλείου (Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου)

Η εν λόγω απόσταση δύναται να αυξάνει έως τα 15 χιλιόμετρα.

Δικαιούχοι και ύψος ενίσχυσης

Δικαιούχοι για χρηματοδότηση είναι οι μελισσοκόμοι, κάτοχοι τουλάχιστον 40 κυψελών διαχείμασης, οι οποίοι, για κάθε μελισσοκομικό έτος εφαρμογής του Προγράμματος, έχουν υποβάλλει αίτηση-δήλωση κυψελών διαχείμασης ή έχουν θεωρήσει το μελισσοκομικό βιβλιάριο μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου.

Το ύψος της κατ’ αποκοπή ενίσχυσης ανά μελισσοσμήνος καθορίζεται στα 75€ για το μελισσοκομικό έτος 2018 και στα 150€ για το μελισσοκομικό έτος 2019.

Επιλογή μελισσοκόμων

Η αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω της ειδικής μηχανογραφικής εφαρμογής για το Μελισσοκομικό Μητρώο, προβαίνει στην τυχαία επιλογή των μελισσοκόμων που μπορούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα. Για κάθε ζώνη υψηλού κινδύνου, θα κληρώνονται 15 μελισσοκόμοι που δηλώνουν ως έδρα τη σχετική με τη ζώνη Περιφερειακή Ενότητα.

Διαδικασία Συμμετοχής

Για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, οι μελισσοκόμοι που επιλέγονται τυχαία, υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής-πληρωμής στην αρμόδια ΔΑΟΚ, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την αποστολή της ατομικής πρόσκλησης.

Η αίτηση:

 • υπογράφεται από τον αιτούντα μελισσοκόμο,
 • αφορά δέκα έως είκοσι μελισσοσμήνη ενός μόνο μελισσοκομείου-δείκτη,
 • αφορά μόνο τη ζώνη υψηλού κινδύνου για την οποία κληρώθηκε ο μελισσοκόμος,
 • καλύπτει όλη την περίοδο εφαρμογής του Προγράμματος,
 • επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ως προς τα δηλούμενα στοιχεία.

Η έκδοση των εντολών πληρωμής των δικαιούχων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώνεται το αργότερο στις 15 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Επισκέψεις

Το μελισσοκομικό έτος 2018, δεδομένου του μικρού χρονικού διαστήματος που απομένει έως τη λήξη του, θα πραγματοποιηθεί μόνο μία επίσκεψη έως και τις 20 Ιουλίου 2018.

Κατά τη διάρκεια του μελισσοκομικού έτους 2019 θα διενεργηθούν συνολικά τρεις επισκέψεις, και ειδικότερα από μία επίσκεψη τα δίμηνα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2018, Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2019 και Μαΐου-Ιουνίου 2019.