!
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Μετά τον θερισμό - Θεσσαλικός κάμπος