ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Καλλιέργεια σιτηρών στη Θεσσαλία τον Δεκέμβριο