ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Καταιγίδα στον θεσσαλικό κάμπο