ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Βροχή στον θεσσαλικό κάμπο