Από τα μέχρι τώρα στοιχεία προκύπτει ότι η εν λόγω ουσία έχει χρησιμοποιηθεί...

Απαγόρευση αρωματικής ουσίας σε τρόφιμα

Στις 22 Μαΐου τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποφάσισαν την απαγόρευση της ουσίας 3-ακετυλο-2,5-διμεθυλοθειοφαίνιο για χρήση στα τρόφιμα.

Η απόφαση αυτή προέκυψε ως αποτέλεσμα της γνωμοδότησης που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) στις 16 Μαΐου με την οποία η ουσία 3-ακετυλο-2,5-διμεθυλοθειοφαίνιο χαρακτηρίστηκε γονοτοξική και άρα η χρήση της ως αρωματικής ουσίας εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια του καταναλωτή. Η ουσία 3-ακετυλο-2,5-διμεθυλοθειοφαίνιο είχε περιληφθεί στον Ενωσιακό κατάλογο των αρωματικών υλών και πρώτων υλών ως αρωματική ουσία για την οποία η αξιολόγηση δεν είχε ακόμη οριστικοποιηθεί και έπρεπε να υποβληθούν συμπληρωματικά επιστημονικά δεδομένα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012. Είχε συμπεριληφθεί δε στο μητρώο των αρωματικών ουσιών με την απόφαση 1999/217 της Επιτροπής.

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία προκύπτει ότι η εν λόγω ουσία έχει χρησιμοποιηθεί σε περιορισμένο αριθμό τροφίμων (κυρίως αλμυρά, ζαχαρώδη και εκλεκτά αρτοσκευάσματα) ενώ  συνολικά η χρήση της είναι πολύ μικρή (συνολική ετήσια χρήση στην ΕΕ φέρεται να είναι 2,3 kg). Αν και δεν έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση της έκθεσης από την EFSA, ο πιθανός κίνδυνος για τους καταναλωτές που ενδέχεται να έχουν εκτεθεί στην ουσία αυτή σε τρόφιμα αναμένεται να είναι πολύ μικρός (βλέπε πρόσφατη γνωμοδότηση της EFSA).

Ο Ενωσιακός κατάλογος των αρωματικών υλών που έχουν εγκριθεί για χρήση σε τρόφιμα σε επίπεδο ΕΕ έχει τεθεί σε ισχύ από τον Οκτώβριο του 2012. Από το 2003 έως σήμερα έχει αξιολογηθεί η ασφάλεια χιλιάδων αρωματικών ουσιών ενώ περισσότερες από 2.000 αρωματικές ουσίες έχουν κριθεί κατάλληλες για να συμπεριληφθούν στον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα αξιολόγησης των αρωματικών ουσιών, το οποίο βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, έχει διαδραματίσει και εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση ότι οι αρωματικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα δεν εμπνέουν καμία ανησυχία για την ασφάλεια των καταναλωτών.

Η απόφαση για την αφαίρεση της ουσίας αυτής από τον κατάλογο των εγκεκριμένων αρωματικών ουσιών (Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 1334/2008) μετά το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της ασφάλειας της, υποστηρίχθηκε από όλα τα κράτη μέλη και θα υποβληθεί άμεσα στον προβλεπόμενο έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η εν λόγω απόφαση αναμένεται να υιοθετηθεί επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του ερχόμενου Ιουλίου.

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή βιομηχανία τροφίμων και οι παρασκευαστές των αρωματικών υλών έχουν ήδη ενημερωθεί για την απαγόρευση της συγκεκριμένης ουσίας και έχουν προχωρήσει σε επανασχεδιασμό των προϊόντων τους όπου αυτό απαιτείται.

Περισσότερες πληροφορίες για την γνωμοδότηση της EFSA εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για το νομοθετικό πλαίσιο για τις αρωματικές ύλες εδώ.