Με σκοπό τη μεγιστοποίηση της ποσοτικής παραγωγής ποιοτικών και ασφαλών...

Γεωργικές προειδοποιήσεις για βαμβακοκαλλιέργειες

Ξεκινά η εφαρμογή προγράμματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας της Χώρας, για την καλλιεργητική περίοδο 2013.

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί στο σύνολο της έκτασης βαμβακιού που θα καλλιεργηθεί στη Χώρα κατά την καλλιεργητική περίοδο 2013.

Σκοπός του, η μεγιστοποίηση της ποσοτικής παραγωγής ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων βάμβακος, με διατήρηση και βελτίωση της οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των βαμβακοκαλλιεργειών.

Στόχοι

α) Η τακτική παρακολούθηση της καλλιεργητικής εξέλιξης του βαμβακιού και της βιολογικής και πληθυσμιακής εξέλιξης όλων των επιβλαβών οργανισμών, και ιδιαιτέρως των πληθυσμών του πράσινου σκουληκιού (helicoverpa armigera) και ρόδινου σκουληκιού (pectinophora gossypiella). Η έκδοση και διάδοση επιστημονικά ορθού ενημερωτικού Δελτίου Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας (ΔΓΠ) με τις διαπιστώσεις, τις προβλέψεις, τις οδηγίες παρακολούθησης των καλλιεργειών τους και από τους ίδιους τους παραγωγούς, καθώς και τα προτεινόμενα μέτρα φυτοπροστασίας και τον χρόνο επέμβασης.

β) Η υποστήριξη των βαμβακοκαλλιεργητών, με την διάδοση του εκπονηθέντος από την Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠ.Α.Α.Τ. εγχειριδίου με «Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στο Βαμβάκι – Μάρτιος 2012».

γ) Η χρήση των καθορισθέντων κατώτατων ορίων πληθυσμιακής πυκνότητας των επιβλαβών οργανισμών της βαμβακοκαλλιέργειας για τη λήψη απόφασης επέμβασης με φυτοπροστατευτικά προϊόντα, σύμφωνα με τις γενικές αρχές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας.