Η Δ/νση Μεταποίησης Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων...

Η Νομοθεσία στα Νωπά Οπωροκηπευτικά

Η Δ/νση Μεταποίησης Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, την παρακολούθηση της εφαρμογής της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας και την εισήγηση για την κατάρτιση της σχετικής εθνικής νομοθεσίας.

1.ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

  • Καν. (ΕΕ) αριθμ.543/2011 της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών.

Τα οπωροκηπευτικά που δεν καλύπτονται από ειδικές προδιαγραφές εμπορίας πρέπει να πληρούν τις γενικές προδιαγραφές εμπορίας ή τις προδιαγραφές εμπορίας της UNECE

  • Καν. (ΕΕ) αριθμ.1333/2011 σχετικά με τον καθορισμό προτύπων εμπορίας για τις μπανάνες, για τις διατάξεις ελέγχου τήρησης των εν λόγω προτύπων εμπορίας και για τις απαιτήσεις κοινοποίησης στον τομέα της μπανάνας.

2.ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

2.1.Έλεγχοι Τήρησης των Προδιαγραφών Εμπορίας

  • ΚΥΑ 257543/2006 Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή  του ΚΑΝ (ΕΚ) του 1148/2001 της Επιτροπής των Ε.Κ. σχετικά με τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών.

2.2.Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών-Ποιοτικός Έλεγχος

2.2.1.Ποιοτικός Έλεγχος

2.2.2.Τέλη Εγραφής στο ΜΕΝΟ

  • ΥΑ 3139205/2005 Τροποποίηση της ΥΑ 216173/2004
  • ΥΑ 216173/2004 ” Καθορισμός τελών για εγγραφή και ανανέωση στη ¨Βάση δεδομένων των συναλλασσομένων στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών (Μητρώο)”

2.3.Ακτινίδια

  • ΥΑ 290524/2010 “Καθορισμός τεχνικών λεπτομερειών εφαρμογής των εμπορικών προδιαγραφών για τις ελάχιστες απαιτήσεις ωρίμανσης των ακτινιδίων”

  2.4.Εθνική στρατηγική για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα στον τομέα των οπωροκηπευτικών

2.5.Διαδικασία και δικαιολογητικά καταβολής ενισχύσεων στις ΟΠ, ΟμΠ και ΕΟΠ στον τομέα των οπωροκηπευτικών

3. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ UNECE