Απαγορεύονται οι ψεκασμοί με φυτοπροστατευτικά προϊόντα...

Προστασία της μέλισσας

Με απόφαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας απαγορεύονται  οι ψεκασμοί με φυτοπροστατευτικά προϊόντα για την καταπολέμηση ζωϊκών εχθρών κατά την διάρκεια της ανθοφορίας σε όλα τα οπωροφόρα δένδρα και ειδικά στα εσπεριδοειδή, από 16 Απριλίου έως 20 Μαΐου.

Μέχρι την ολοκλήρωση της ανθοφορίας και εφόσον διαπιστωθεί από την αρμόδια Διεύθυνση η ύπαρξη ειδικού προβλήματος, που απαιτεί χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, θα αρθεί σε ευρείες περιοχές ή και σε ολόκληρο το Νομό, κατά περίπτωση, με νεώτερη απόφαση. Σε περίπτωση εξειδικευμένου προβλήματος μεμονωμένου καλλιεργητού και μόνο εφόσον αυτό διαπιστωθεί από την Υπηρεσία, θα χορηγείται ειδική γραπτή άδεια για διενέργεια ψεκασμού, κατόπιν τήρησης των σχετικών αναγκαίων περιορισμών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα ποιοτικού και φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Π.Ε. Άρτας (τηλ. 2681364433 ).